Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple de l’1 d’abril de 2014 a favor de denegar l’aprovació del Pla Especial de Ca n’Alzina

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció del PP

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 20 de desembre de 2013 el Pla especial de l’àmbit de Ca n’Alzina als termes municipals de Sabadell i Polinyà (expedient PE-117). Segons indica el punt 1 de la Memòria del Pla Especial, aquest “té per objectiu regularitzar l’àmbit de la masia de Ca n’Alzina i el seu entorn per ajustar les ordenacions de les edificacions existents, usos i espais lliures a les necessitats actuals, assegurant una correcta integració paisatgística i lapreservació dels seus valors ambientals, històrics i culturals”.

Segons l’article 67 del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme: Els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el planejament territorial o en el planejament urbanístic general no poden substituir en cap cas el pla d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden modificar els elements fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament; en canvi poden alterar altres determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per a assolir la finalitat que els justifica. Deixant palès que un pla especial no pot entrar en contradicció en l’ordenament urbanístic superior, i en conseqüència en les seves normes.

El planejament vigent determina que l’àmbit de Ca n’Alzina és un sòl no urbanitzable qualificat de zona de valor agrari que, per tant, no admet la major part de les construccions i usos actuals: ampliació de la masia, piscina, coberts, pistes cobertes, pista de competició, contenidors, urbanització d’espais entre edificis, pèrgoles, xarxa desguassos i evacuació d’aigües residuals i pous.

El Pla Especial en el seu punt 2.1 falseja constantment la realitat quan diu:

 Es tracta d’un àmbit de sòl no urbanitzable que conserva totalment el seu caràcter rústic inicial….

 El conjunt d’intervencions s’han anat realitzant dins l’àmbit han respectat en gran mesura la topografia actual.

 No s’ha alterat el curs de torrents ni zones d’escorrentia natural ni s’ha construït edificacions en àmbits de pendent superior al 20%.

La major part de les actuacions que s’han executat al voltant de la Masia de Ca n’Alzina no disposa de llicència urbanística i els increments d’edificabilitat efectuats en cap cas no poden ser justificats des de l’interés públic o la utilitat pública i social.

Aquest espai del rodal, malgrat estar inclòs dins un àmbit de Protecció Especial del Pla Territorial Metropolità aprovat l’any 2010, ha estat també objecte d’abocaments il·legals de terres i runa, que han estat obviats en la memòria del Pla Especial, i s’han produït altres actuacions que tampoc no hi consten, com ara l’obertura de camins sense autorització i la tala de massa boscosa.

D’altra banda, bona part de les actuacions s’han realitzat en àmbits inclosos dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell – PEPPS. Concretament la masia i el seu entorn hi queda inclòs pels seus valors arquitectònics i d’expectativa arqueològica, i l’àmbit del torrent on s’han realitzat els abocaments més importants hi és inclòs pels seus valors ambientals.

En cap cas el Consistori pot tolerar la tramitació d’una figura de planejament derivat que, a la pràctica, pretén regularitzar unes actuacions realitzades en contra de la normativa urbanística vigent i dels preceptes legals de tramitació.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1- Denegar l’aprovació provisional del Pla Especial de Ca n’Alzina (PE-117).

2- Tramitar, amb el necessari rigor legal, els expedients de disciplina urbanística oberts en aquest àmbit per les actuacions executades sense llicència.

3- Donar compte de l’evolució i resolució dels expedients de disciplina urbanística en el marc de la Comissió Informativa d’Habitatge, Urbanisme i Espai Públic.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 31 de març de 2014

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL