Moció dels Grups Municipals d’Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya – Verds i Esquerra Unida i Alternativa al Ple de l’1 d’abril a favor de la readmissió dels treballadors i treballadores acomiadats per l’empresa municipal VIMUSA

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció de CiU i PP

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Carme Garcia Suàrez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV
Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA

EXPOSEN QUE:

 El 7 de març de 2014 la gerència de l’empresa municipal VIMUSA va comunicar el seu acomiadament a set treballadors i treballadores. Aquesta decisió la van prendre la presidència i la gerència sense sotmetre-la a consideració del Consell d’Administració ni explicar prèviament els criteris i condicions dels acomiadaments.

 VIMUSA està afectada pels canvis econòmics que fan pràcticament inviable la construcció de nous habitatges, una realitat que aconsella abordar un canvi d’orientació de l’empresa reforçant altres sectors, com ara la rehabilitació d’habitatges i de patrimoni històric, l’ampliació de serveis a les comunitats de veïns, les auditories energètiques o la promoció de les energies renovables.

 Malgrat els acomiadaments han estat presentats com una mesura per a la viabilitat de l’empresa, el cert és que s’ha acomiadat algunes de les persones amb sous més baixos de l’empresa.

 VIMUSA ha mostrat escassa sensibilitat social acomiadant algunes persones que estan arribant al final de la seva vida laboral i per tant serà difícil que trobin una nova feina, algunes dones que disposaven de reducció de jornada per cura de fills i fins i tot una dona embarassada, fet que pot incórrer en discriminació per raó de gènere i en acomiadament improcedent.

 L’Ajuntament de Sabadell està compromès amb les polítiques actives d’ocupació i a la defensa dels llocs de treball.

Per tot això, es proposa adoptar els següents:

ACORDS:

 Primer: Instar la gerència i la presidència de l’empresa municipal VIMUSA a readmetre de forma immediata els set treballadors i treballadores acomiadats.

 Segon: Instar la gerència a elaborar de manera urgent un pla de viabilitat de l’empresa que protegeixi els llocs de treball i contempli noves línies d’actuació i finançament.

No obstant això, el Ple resoldrà

Virginia Domínguez Alvarez – Portaveu GM ES
Carme Garcia Suàrez – Portaveu GM ICV
Marisol Martínez Torres – Portaveu GM EUiA

Sabadell, 21 de març de 2014

Il·lustríssim Senyor Juan Carlos Sánchez, alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell