L’Entesa per Sabadell porta a la Fiscalia informació sobre infraccions urbanístiques molt greus a Ca n’Alzina

140313 RP ES Ca n'Alzina

L'Entesa denuncia la complicitat de diversos equips de govern amb les actuacions il·legals realitzades durant més de 10 anys. El Pla Especial en tràmit pretén donar cobertura i legalitzar de facto un seguit d’actuacions presumptament delictives

La tramitació del Pla Especial de Ca n’Alzina (PE-117), que fou aprovat per Junta de Govern el desembre de 2013, ha posat al descobert una llarga sèrie d’il·legalitats urbanístiques i ambientals comeses sobre sòl no urbanitzable qualificat de zona de valor agrari pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell, en el marc d’una actuació administrativa també plena d’irregularitats.

140313 RP ES Ca n'AlzinaDavant dels indicis observats en la documentació del Pla Especial, l’Entesa va sol·licitar ja el mes de gener quines llicències urbanístiques s’havien concedit per a la realització de totes les actuacions que no eren compatibles amb la normativa urbanística vigent. La resposta rebuda va acreditar que tan sols existeix una llicència d’obres corresponent a l’any 2000 en relació a una sol·licitud de moviments de terres. Així doncs, segons es desprèn de la resposta de l’Ajuntament la resta d’actuacions s’han realitzat sense permís, però no pas sense coneixement de l’administració.

Més de 10 anys d’irregularitats

Les actuacions realitzades sense llicència i fora d’ordenació en l’àmbit de Ca n’Alzina inclouen la construcció de diverses edificacions: l’ampliació de la masia, la piscina, coberts, pistes cobertes, pista de competició, contenidors, urbanització d’espais entre edificis, pèrgoles, xarxa desguassos i evacuació d’aigües residuals i pous. Tot un seguit d’actuacions per consolidar aquest espai com a espai per a la pràctica de l’hípica d’alta competició.

A part d’aquestes construccions, en l’àmbit de ca n’Alzina s’han realitzat, també sense cap tipus de llicència, importants abocaments de terres (quantificats en desenes de milers de m3), el més important dels quals forma part de les investigacions efectuades en el marc del Cas Mercuri per la presumpta comissió de delictes de corrupció, concretament de tràfic d’influències, i de delictes sobre l’ordenació del territori. A aquests, cal afegir-hi també altres actuacions efectuades sense llicència, com l’obertura de camins i la tala d’arbres, i l’abocament de triturat asfàltic.

A l’hora de valorar la gravetat d’aquestes actuacions, cal ressaltar que es tracta d’un espai especialment valuós, inclòs dins un àmbit de Protecció Especial del Pla Territorial Metropolità aprovat l’any 2010, i que bona part de les actuacions s’han realitzat en àmbits inclosos dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell – PEPPS. Concretament la masia i el seu entorn hi queda inclòs pels seus valors arquitectònics i d’expectativa arqueològica, i l’àmbit del torrent on s’han realitzat els abocaments més importants hi és inclòs pels seus valors ambientals. Aquests fets impliquen que les actuacions realitzades puguin ser qualificades d’infraccions molt greus de la legalitat urbanística, segons el què estableix el text refós de la Llei d’Urbanisme.

Expedients de disciplina

El mes de febrer l’Entesa va sol·licitar poder consultar els expedients de disciplina urbanística tramitats en relació a les irregularitats detectades. Així, hem pogut constatar l’existència de fins a 12 expedients de disciplina urbanística, el primer corresponent a l’any 1992, l’únic ja resolt, i la resta incoats entre 1999 i el 2013. De fet, bona part d’aquests expedients s’han iniciat aquest mateix any 2013, amb posterioritat a l’esclat del cas Mercuri.

Totes aquestes actuacions eren doncs ja conegudes per l’Ajuntament des de fa diversos anys sense que se’n conegui el desenvolupament dels corresponents procediments sancionadors ni de restitució de la realitat alterada, observant-se doncs una actuació administrativa i política irregular, que podria ser constitutiva de delicte per ésser contrària al deure de protecció de la legalitat. Constatem, doncs, que el govern municipal ha tolerat aquestes actuacions, tot i que desconeixem quin interès podria existir en la deixadesa de les seves obligacions.

La tramitació del Pla Especial i la responsabilitat de l’actual govern

La persistent durada d’aquestes actuacions implicaria diversos regidors d’urbanisme, entre ells l’actual alcalde Joan Carles Sánchez, que fou regidor d’Urbanisme entre 2003 i 2011, així com també Joan Manau, regidor d’urbanisme entre 2011 i 2013, i alhora implicaria també Ricard Estrada, regidor de Medi Ambient entre 2007 i 2013, període en el qual es realitzaren bona part de les construccions i s’iniciaren bona part dels expedients de disciplina urbanística no resolts.

D’altra banda, l’actual regidor d’urbanisme, Josep Ayuso, estaria actuant avui amb total connivència amb les actuacions il·legals comeses decidint tramitar un Pla Especial que únicament pretén legalitzar-les i donar per finalitzats els expedients de disciplina urbanística, intentant deixar possiblement impune una actuació il·legal continuada que podria ser constitutiva de delicte. Exemple d’aquesta voluntat és que la tramitació del Pla Especial ha comportat la suspensió de diversos dels expedients de disciplina urbanística existents, entre ells els de major gravetat.

Trasllat de la informació a la Fiscalia

Davant la gravetat dels fets detectats, l’Entesa ha posat avui aquesta informació en coneixement de la fiscalia per tal que analitzi aquesta informació i procedeixi, si ho troba oportú, a la realització de les investigacions pertinents i aclareixi si hi ha indicis de comissió de delictes.

L’Entesa demana de nou que s’aturi la tramitació del Pla Especial i es revoqui l’aprovació inicial efectuada per la Junta de Govern. Alhora, instem l’Ajuntament a que iniciï un procediment de restauració de la legalitat urbanística i, en cas del seu incompliment, que procedeixi a l’inici d’un procediment d’execució subsidiària per part de l’administració.
Així mateix, l’Entesa també posarà aquesta informació en coneixement de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció per tal que se’n faci el seguiment oportú en l’exercici de l’acusació popular.

En síntesi, aquest Pla Especial ha posat al descobert més de 10 anys d’actuacions il·legals reiterades en que l’administració municipal ha actuat de forma inadequada i amb deixadesa de les seves obligacions en relació a la protecció de la legalitat, malgrat tenir coneixement de la comissió d’infraccions greus i molt greus en àmbits d’especial protecció. La omissió del deure de tramitació dels expedients de disciplina urbanística incoats, facilitant així la seva caducitat, sembla indicar una connivència reiterada amb aquestes actuacions que es veu avalada ara per la tramitació d’un Pla Especial que pretén passar pàgina obviant actuacions de gran menyspreu cap a la legalitat.