Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 4 de març de 2014 a favor d’obrir els centres cívics i biblioteques en el mes d’agost

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció del PP

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

Durant molts anys, la vida social i ciutadana de Sabadell patia una paràlisi durant tres setmanes del mes d’agost per la coincidència del tancament de molts centres de treball amb motiu de les vacances estivals.

En els darrers anys, però, aquesta tendència s’ha invertit i cada cop són més els ciutadans i ciutadanes que realitzen les seves vacances fora del mes d’agost o que passen a la ciutat tot l’estiu o, com a mínim, una part considerable d’aquest. Aquesta tendència es veu alhora incrementada pers diversos efectes: l’envelliment de la població, la crisi econòmica continuada i l’increment de situacions de pobresa i precarietat econòmica.

Tanmateix, els serveis municipals –i part dels serveis de la Generalitat, com ara els CAPs– encara tanquen majoritàriament les portes durant el mes d’agost, tret de les piscines i alguns equipaments esportius. En altres casos redueixen significativament el servei, com passa amb el transport públic, alhora que minva molt l’oferta de casals d’estiu i altres activitats de lleure. En aquest sentit, entre el 26 de juliol i el 3 de setembre de 2013 tots els Centres cívics de la ciutat i totes les Biblioteques, amb l’única excepció del Vapor Badia, van romandre tancats.

Aquesta és una actuació rutinària que actualment no està ja justificada i que no s’adequa a les noves necessitats de la ciutadania. L’Ajuntament té la responsabilitat de modificar l’oferta dels darrers anys per tal d’oferir serveis i dinamitzar la ciutat des del punt de vista social i cultural durant el mes d’agost.

Durant la resta de l’any, Sabadell manté una oferta cultural a través de diferents equipaments municipals, entre els quals destaquen per la seva implantació en el territori les Biblioteques i els Centres Cívics, on es desenvolupen activitats per a diferents col·lectius, amb especial incidència sobre la gent gran, la joventut i la infància, tres col·lectius que pateixen molt directament els efectes de la crisi.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Planificar l’obertura dels centres cívics i biblioteques de Sabadell durant els mesos de juliol i agost de 2014 oferint durant tot l’estiu un programa de dinamització social i cultural adreçat prioritàriament als infants, jovent i gent gran, tenint també en compte els col·lectius amb majors necessitats d’atenció social.

 2. Estudiar actuacions per reforçar i potenciar l’ús del transport públic durant el mes d’agost.
No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 25 de febrer de 2014

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL