Proposició al Ple municipal del 9 de juliol de 2013 a favor de reclamar que les dietes i retribucions en concepte de representació reverteixin en el pressupost municipal

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció del PP

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’Ajuntament de Sabadell té representació en diferents empreses, organismes i fundacions, i aquesta representació es concreta en la participació d’alguns càrrecs electes o tècnics municipals en els seus òrgans de govern, com ara consells d’administració, juntes rectores, etc. La participació en alguns d’aquests organismes comporta el cobrament de dietes o retribucions.

Actualment els regidors i regidores o tècnics municipals que ostenten aquest tipus de representació per raó del seu càrrec, malgrat haver estat nomenats pel ple municipal i representar el conjunt del consistori, perceben aquestes retribucions a títol personal.
Els càrrecs electes, els càrrecs de confiança i els funcionaris que exerceixen funcions de direcció estan suficientment retribuïts amb sous públics.

Les dades públiques sobre retribucions de consellers designats pel ple de l’Ajuntament són de 65.300 € per l’any 2011 i 21.000 € per l’any 2012. És de justícia que aquests diners es destinin a una finalitat pública, tal com s’havia fet en altres etapes a l’Ajuntament de Sabadell.

És per això que PROPOSA:

Que totes les retribucions i dietes, així com qualsevol altra percepció dinerària obtinguda pels càrrecs electes i els tècnics municipals en concepte de representació de l’Ajuntament en empreses o organismes reverteixin en el pressupost municipal.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Sabadell, 2 de juliol de 2013

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL