Sobre la modificació de la Plantilla municipal i de la Relació de llocs de treball

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 7 de maig de 2013

Novament porten a votació una modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball que va en sentit contrari del que la ciutat necessita, perquè dupliquen estructura directiva, mentre amortitzen places base; perquè continuen ampliant injustificadament el nombre de llocs de treball de lliure designació; i, sobretot, perquè no justifiquen el motiu d’aquests canvis i no uns altres.

En primer lloc, pel que fa a l’estructura de la plantilla, en els darrers mesos han anat amortitzant (és a dir, eliminant) places base.
En canvi, en la proposta que porten avui no amortitzen les places dels càrrecs de confiança que han quedat vacants ni la que serà vacant en les properes setmanes.

És a dir, posen els esforços d’amortització, de retallar places, en les places base, en el servei directe a la ciutadania, mentre dupliquen estructura de comandament injustificadament. Quan va accedir a l’alcaldia, el Sr. Sanchez va manifestar que la seva cap de gabinet seria personal funcionari i, per tant, no necessitaria un càrrec eventual. També van explicar que les funcions del càrrec de director d’urbanisme, un dels càrrecs de confiança imputats en el cas Mercuri, les assumiria un funcionari. Tanmateix, vostès ara no volen amortitzar aquestes places, diuen que no les cobriran l’any 2013, però les reserven per si les volen cobrir més endavant.

Considerem que tenen tot el dret a formar un equip per donar suport al govern, però no entenem que, a més, mantinguin l’estructura de l’antic govern.

En aquest sentit, creen tres llocs de treball de cap de servei amb un complement de 23.309 €. És a dir, el nou govern necessita 3 caps de servei més que l’anterior.

Malgrat el pla d’ajust, malgrat haver acomiadat 19 treballadors fa menys d’un any, malgrat les retallades que pateix la plantilla, ara pretenen aprovar la creació de tres llocs de treball que, per molt que els ocuparan funcionaris que ja tenen plaça, tenen un complement de 23.309 € cadascú. No és de rebut!

No veiem per enlloc els criteris de racionalitat, economia i eficàcia, en què s’han de basar les modificacions de la Relació de llocs de treball segons el Reglament de personal de les entitats locals.

I, evidentment, els continuen designant a dit. És a dir, són de lliure designació entre els funcionaris de la casa, però d’entrada vostès adscriuran provisionalment qui vulguin i després, més endavant, ja faran el concurs que, lògicament, guanyaran aquestes mateixes persones. I, per descomptat, tot legal.

Aquest és un abús més del concepte d’urgència. Una cosa és que l’alcalde necessiti una cap de gabinet, que és evident que ha de ser de la seva absoluta confiança (això sí, duplicant funcions que són pròpies de la cap de protocol, que tanmateix mantenen a la nova estructura), i una altra que fins i tot el cap del servei d’organització, modernització i processos o el Cap de Serveis Generals i compres hagin de ser nomenats a dit. Tanta pressa tenen? No poden fer el concurs abans? Cal que siguin de lliure designació?

Pel que fa a les places base, des de juliol de 2012 n’han amortitzat 22, cinc en la proposta que porten avui. Sempre reben els mateixos!
I aquí ja comencen a tenir un problema de justificació, perquè en l’expedient no hi ha ni un sol informe dels serveis on s’amortitzen les places dient que poden prescindir d’aquest personal.

En aquest sentit ens preocupa especialment que s’amortitzi una plaça d’agent de la Policia municipal. És aquesta la línia que emprendrà el nou govern? Reduir la plantilla de la policia municipal? Quan ho han decidit i, sobretot, amb quin criteri polític, amb quins arguments? i quan ho han explicat? L’alcalde es va comprometre a fer una anàlisi del funcionament i estructura de la policia municipal. Ja ho han fet? O han començat a reduir plantilla abans de saber si cal o no cal reduir-la?

Reduir la policia és una decisió política que va en contra del que s’ha consensuat en els darrers anys. Però, a més, a l’expedient no hi ha cap informe de cap comandament que avali aquesta amortització. Quantes places més pensen destruir a la policia? En base a quina planificació?

Per últim, no podem deixar d’insistir en la manca de justificació que hi ha en aquestes modificacions. Cap informe dels serveis explicant que poden prescindir d’aquestes places. Cap informe explicant com es distribuiran les funcions de les places que s’eliminen.

Vostès es mereixen un zero en justificacions, fins el punt de generar desconfiança. Tots els documents que conformen l’expedient els signa la mateixa responsable, la cap de Recursos humans:

  La memòria justificativa de llocs singulars, el 19 d’abril

  L’informe del servei de recursos humans, el 18 d’abril

  I fins i tot, l’informe jurídic, el 18 d’abril

El senyor Burgués ha dit que s’havien fet els estudis per afirmar que les amortitzacions no afectarien als serveis, però a l’expedient no hi ha cap informe, cap document, signat pels responsables dels serveis o per un responsable polític. I una cap de servei que, en els papers, és la única responsable de tot.

El nostre vot només pot ser en contra d’aquests despropòsits.

[Aquest dictamen va ser rebutjat per 14 vots a 13]