Proposició al Ple municipal del 7 de maig de 2013 a favor de reclamar a la Generalitat el retorn de l’espai de la Serra de Pedralba cedit temporalment als Mossos d’Esquadra

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i CiU i l'abstenció del PP i el regidor no adscrit Antonio Vega

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El 25 de juliol de 2005 l’Ajuntament va signar un conveni amb la Generalitat segons el qual cedia l’espai lliure, de propietat municipal, situat a la carretera de la Serra de Pedralba a tocar de la N-150, per un termini de dos anys prorrogables a tres, mentre es feien les obres del Complex Central de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. D’acord amb el conveni, finalitzat aquest termini, el terreny havia de ser retornat a la ciutat en el seu estat original.

L’autorització d’ocupació es va fer amb caràcter privatiu, gratuït i a precari, per utilitzar-lo temporalment com a aparcament. Aquesta cessió d’ocupació va finalitzar definitivament el 25 de juliol de 2008, fa gairebé cinc anys, però, tanmateix, continua en funcionament.

El 16 de novembre de 2008 el responsable de Planificació i Infraestructures del Departament d’Interior va adreçar un ofici al Director de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, on manifestava que el mes de desembre haurien finalitzat les obres de la rotonda de la carretera N-150, davant el Complex Central de la Policia dels Mossos d’Esquadra, de manera que seria possible traslladar els vehicles al recinte central i deixar lliure l’espai d’aparcament cedit per l’Ajuntament. Quatre anys després aquest compromís no s’ha concretat en cap moment.

Posteriorment, en data 30 d’abril de 2010 i 22 de desembre de 2011 l’Ajuntament va reclamar el compliment del conveni subscrit i en conseqüència el retorn d’aquest espai. Tot i això, l’incompliment del conveni s’ha anat dilatant i el terreny continua utilitzant-se per a un ús que no es correspon amb el que estableix el Pla General.

Aquest Ajuntament considera que la Generalitat de Catalunya no pot obviar el compliment del que estableix la normativa i ha de facilitar l’aparcament dels seus vehicles i els del seu personal dins de les seves pròpies instal·lacions, ni pot incomplir els acords del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Sabadell.

És per això que PROPOSA:

 Sol·licitar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que compleixi els acords del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Sabadell el 25 de juliol de 2005 i restitueixi les condicions prèvies del terreny cedit i procedeixi a retornar-lo a l’Ajuntament de manera immediata.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez

Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 30 d’abril de 2013

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL