Presentació de la moció a favor de desafectar les reserves de sòl del Quart Cinturó

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 9 d'abril de 2013

Per presentar aquesta moció, a la que també s’han afegit els GM d’ICV i EUiA com a proposants, volem destacar tres idees:

 En primer lloc, recordar que estem parlant d’una autovia, el Quart Cinturó o Autovia Orbital, que va ser dissenyada fa ja cinquanta anys, mig segle. És a dir, respon a un model de mobilitat i de territori basat en el vehicle privat, llavors en plena expansió, en plena cultura desarrollista. En aquell context, els efectes adversos com ara l’ocupació indiscriminada del territori, la destrucció del medi natural, la contaminació o els efectes sobre la salut pública, no eren tinguts en compte ni tenien la transcendència en la legislació que avui dia tenen.

 En segon lloc, actualment hi ha prou evidència científica per considerar com a objectiu estratègic la preservació del territori i el medi ambient per la seva fragilitat. Ens referim tant als espais naturals concrets del nostre rodal, com ara els boscos i conreus de Ca n’Argelaguet, Ca n’Ustrell, Colobrers, Togores, etc., com a la qualitat de l’aire i la lluita contra l’efecte hivernacle.

 En tercer lloc, el propi govern espanyol ha anat abandonant el projecte, fins el punt que el 17 de desembre de 2012 la Dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural va declarar finalitzat el procediment i l’arxiu de l’expedient d’avaluació ambiental del projecte “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona”. És a dir, aquest procediment ha acabat i, en tot cas, s’haurien de tornar a iniciar els treballs per fer un nou estudi informatiu. Un projecte d’aquestes característiques tindria ara ben poca justificació, perquè ha canviat el paradigma.

Avui en dia ja està socialment assumit que no podem malmetre indiscriminadament el territori ni continuar apostant per infraestructures que afavoreixen l’esgotament accelerat dels combustibles fòssils i el canvi climàtic.

Avui sabem, a més, que una inversió com el Quart Cinturó seria una mala inversió, una inversió d’escassa rendibilitat econòmica. Ens cal invertir els escassos recursos disponibles en infraestructures eficients, que impulsin la mobilitat sostenible i que responguin a les necessitats de competitivitat. I el Quart Cinturó no compleix cap d’aquests requisits.

Des de les institucions tenim la responsabilitat de garantir un futur per al nostre territori, que compatibilitzi el manteniment dels valors socials i naturals i alhora faciliti el desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques. Per tant, no podem seguir optant de manera insensata per infraestructures que van en contra d’aquest futur.

És per aquests motius, que considerem que ha arribat l’hora que els Ajuntaments mirin cap al territori i defensin de manera efectiva altres models de mobilitat més respectuosos i amb més viabilitat de futur. Quan ni tan sols el Ministeri aposta per aquest projecte, quan des d’aquest mateix Ajuntament propugnem un canvi de model, ja no té sentit ni la programació d’aquest projecte en els plans d’infraestructures, ni mantenir les reserves de sòl i per això la moció proposa els següents acords:

 1. Sol·licitar al Ministeri de Foment la desprogramació del Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona o Quart Cinturó del nou Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

 2. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que siguin excloses del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona les reserves de sòl corresponents al Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona.

 3. Iniciar la tramitació de l’expedient de modificació puntual dels Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell per desafectar els espais del municipi de Sabadell afectats pel traçat del Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona, o Quart Cinturó.

Confiem que reflexionin sobre la transcendència d’aquesta declaració de caducitat i que puguin donar suport a la moció.