Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 12 de març de 2013 a favor d’un pla d’intervenció comunitària

Aprovada per unanimitat

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial tenia com a objectiu la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans, especialment d’aquells que resideixen en els entorns urbans més fràgils i que aguditzen la fractura social.

A Sabadell la Llei de barris es va concretar en dos projectes cofinançats per l’Ajuntament: el dels barris del Ripoll, a partir de l’any 2005, i el dels barris del Sud, a partir del 2009.

Aquest projecte integral, que pretenia garantir l’accés a tots els recursos que pot oferir la ciutat a aquests barris, ha suposat un treball continuat d’intervenció social comunitària des d’una perspectiva multidisciplinar que ha tingut bons resultats en aquest territori.

El pressupost 2013 de l’Ajuntament de Sabadell no contempla cap partida destinada al Pla de barris, fet que implica la desaparició d’aquest programa d’actuació.

Tanmateix, la situació econòmica i social dels barris del Ripoll i del Sud ha anat empitjorant en els darrers anys i actualment ja hi ha un percentatge molt elevat de famílies que han de recórrer als ajuts d’emergència dels Serveis socials, com ara beques menjador, rebost solidari, ajuts a l’habitatge i consums, etc. I és molt possible que en el futur es detectin necessitats similars en altres barris de la ciutat.

El fet que davant d’una realitat econòmica i socialment preocupant, amb necessitats creixents, es retiri el dispositiu d’intervenció comunitària del Pla de barris probablement significarà un retrocés en la cohesió social d’aquests barris i del conjunt de la ciutat, així com un element més que pot contribuir a l’increment de la conflictivitat social.

Per avançar en la cohesió social i evitar les situacions d’exclusió, és imprescindible construir un teixit social sòlid des dels barris, que tingui també un efecte preventiu, una demanda que estan fent les entitats veïnals que també detecten un augment de les problemàtiques socials i la conflictivitat.

Aquest Consistori està compromès amb els col·lectius que pateixen situacions socioeconòmiques complexes amb l’objectiu de garantir la cohesió social en el conjunt del municipi, posant tots els mitjans necessaris al servei de la ciutadania, les entitats i les institucions de la ciutat.

És per això que PROPOSA:

 Donar continuïtat des de l’àmbit municipal al treball desenvolupat en els darrers anys a través de la creació d’un pla d’intervenció comunitària, que permeti mantenir una estructura tècnica suficient per encarar les demandes emergents en matèria social, amb la participació de professionals especialitzats i en col·laboració amb les entitats dels barris.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez

Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 27 de novembre de 2012

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL