Les CAV proposen l’eliminació de la paga extraordinària als càrrecs públics del Consell Comarcal

Les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) han proposat la supresió de la paga extraordinària als membres dels govern i a tots els càrrecs públics del Consell Comarcal, per destinar l'estalvi a augmentar el pressupost de beques de transport i menjador escolar.

El passat mes de desembre es va aprovar el pressupost del 2013 al Consell Comarcal de Vallès Occidental, amb una reducció del 8’5% de les partides de transport escolar respecte el pressupost de 2011 i una pujada insignifcant en la partida de beques a menjadors escolars, tot i que l’actual situació fa preveure un increment signifcatiu de la demanda d’aquest tipus d’ajudes, que hauràn de ser assumides de forma subsidiària pels Ajuntaments.

Al mateix temps, el personal públic del Consell Comarcal ha vistes reduïdes les seves retribucions com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària i els complements específcs ordenat pel Govern, mesura que no afecta als càrrecs dels òrgans de govern, els càrrecs de confança i a les assignacions als grups polítics.

Des de les Candidatures Alternatives del Vallès hem fet la petició als diferents grups polítics del Consell Comarcal per tal de realitzar una modifcació del pressupost en el proper ple, que afecti les retribucions dels càrrecs del govern, les assignacions als partits polítics i als càrrecs de confança, per tal de reduir en una catorzena part aquesta partida, l’equivalent a la paga extra de desembre.

L’estalvi que suposa aquesta modifcació es destinarà a cobrir les necessitats en beques de transport i menjador escolar que resultin insufcients durant el proper 2013, per tal de paliar en la mesura del possible, les fortes retallades que està patint també el Consell Comarcal,
que incrementen les injustícies socials imposades pel Govern de la Generalitat.

Amb aquesta proposta, les CAV busquen solidaritzar-se amb els treballadors públics que estàn patint les dràstiques mesures de desmantellament dels serveis públics, així com intentar aconseguir un petit augment d’aquelles partides destinades a ajudes i beques en menjadors i
transport escolar, que creiem imprescindibles i que segur patiràn un augment de la seva demanda, que provocarà un increment de les despesses en aquells Ajuntaments que hagin de cobrir de forma subsidiària la falta de consignació pressupostària.

Des de les CAV també reivindiquem la plena autonomia del Consell Comarcal, per tal de no limitar-se a seguir les consignes dictades per la Generalitat, i per tant, que executi totes les accions necessàries per tal de garantir les xarxes i serveis públics destinats a la protecció social.