L’Entesa per Sabadell proposa rehabilitar els antics habitatges de la Caserna de la Guàrdia Civil i convertir-los en pisos d’inclusió social

11 04 01 Caserna Guàrdia Civil

La situació de crisi econòmica, l’increment de l’atur i la retallada de prestacions de les diferents administracions tenen un efecte directe en l’augment de la precarietat i la pobresa, fins el punt que el 30% de la societat catalana viu actualment en el llindar de la pobresa. Sabadell, no n’és una excepció.

11 04 01 Caserna Guàrdia CivilAquesta realitat socioeconòmica ha comportat canvis molt substancials en les necessitats d’habitatge i requereix una adaptació de les polítiques públiques per tal de facilitar el compliment del dret a l’habitatge.

A Sabadell, el Pla Local de l’Habitatge 2009-2014 tenia entre els seus objectius l’eradicació del fenomen dels sense sostre, la sobreocupació i l’infrahabitatge, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial, mitjançant un sistema d’ajuts i la dotació suficient d’habitatges d’inclusió social, tant per a situacions d’emergència com per demandes temporals d’habitatge social.

Tanmateix, hi ha un creixent dèficit en aquest tipus d’habitatge. Segons dades de VIMUSA de juliol de 2012, dels 300 habitatges socials existents, únicament 20 estaven pendents d’adjudicar, i no hi ha més habitatges per afrontar noves demandes.

D’altra banda creixen de manera exponencial les necessitats i les demandes d’habitatges socials per a aquelles persones i famílies que n’han perdut el seu, perquè han estat desnonades o perquè travessen per greus dificultats econòmiques i, en la majoria de cassos, no poden afrontar els preus dels lloguers del mercat d’habitatge privat i públic.

En aquest sentit, l’Entesa per Sabadell, compromesa en les polítiques que donin solucions als problemes dels ciutadans i ciutadanes i en favor de la cohesió social, proposa que es rehabilitin els habitatges del conjunt residencial de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, actualment buits i abandonats, per tal de conventir-los en habitatges municipals d’inclusió social.

Es tracta de 32 habitatges ubicats en quatre blocs al carrer de Vilarrúbies, 147-153. La titularitat de la finca que ocupen aquests habitatges és de l’Ajuntament de Sabadell en el 100% del ple domini, per títol de segregació de la resta de la finca de la Caserna de la Guardia Civil, segons inscripció del 14 de desembre de 2005 al Registre de la Propietat.

L’Entesa per Sabadell considera inacceptable que hi hagi milers d’habitatges buits a la ciutat mentre hi ha persones que no en disposen i és absolutament contradictori que la situació es doni també en habitatges de propietat municipal, més si tenim en compte que l’administració pública té el deure de posar els mitjans necessaris per a donar compliment al dret a l’habitatge que tota persona té.