Sobre l’exposició pública del projecte del Passeig

Prec de Juli Moltó en el ple municipal del 4 de setembre de 2012

El passat 8 d’agost el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va publicar l’anunci d’informació pública del projecte d’obres del Passeig, fase 1, on s’indicava textualment que l’expedient tècnic i el projecte administratiu restaran exposat al públic a les dependències d’Espai Públic de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell (c.Pau Claris, 100, de 9 a 13 h) als efectes d’examen i al·legacions pertinents en el termini assenyalat, segons l’article 37 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Tanmateix, el dilluns 13 d’agost, quan aquest regidor, acompanyat de dos membres més de l’Entesa per Sabadell, ens vam adreçar a les dependències abans indicades per consultar l’expedient tècnic, ningú no tenia coneixement de què aquell projecte estigués en exposició pública, ni tan sols el tenien allà físicament.

Però el més greu és que un càrrec de confiança de l’Area d’Espai Públic, contactat telefònicament, em va dir que per poder fer la consulta de la documentació calia sol·licitar-ho per escrit o fer-li arribar un correu electrònic.

Com vostè sap, el tràmit d’exposició pública està regulat legalment i no requereix cap mena de petició, únicament la facilitació de la consulta en els terminis i espais que determini l’anunci públic, en aquest cas signat pel tinent d’alcalde Joan Manau.

En aquest sentit, el prec que li adreço consisteix en què doni les instruccions oportunes per tal de garantir d’ara endavant els drets de participació de la ciutadania d’acord amb la legislació i normativa vigents.