Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell a favor de la reparació immediata de l’escala mecànica de l’estació de Renfe Centre

Aprovada per unanimitat

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’escala mecànica d’accés a l’andana de l’estació Renfe Centre de Sabadell està fora de servei des del mes de març de 2011, un fet que agreuja la situació d’aquesta estació –la que registra més usuaris i usuàries de la ciutat- que està afectada per altres barreres arquitectòniques, perquè no disposa d’ascensor ni d’escala mecànica des del vestíbul fins el carrer.
Les barreres arquitectòniques constitueixen un dels principals elements que dificulten la qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes en ser un impediment per a la mobilitat i l’autonomia personal, i un factor de discriminació social, ja que impedeixen a les persones afectades poder exercir el principi d’igualtat.
Les barreres arquitectòniques afecten especialment a les persones amb mobilitat reduïda, a les que pateixen limitacions psíquiques o sensorials i també a les persones grans, als infants, a les que porten cotxets de criatures, etc.
Exercir l’accessibilitat universal és un dret fonamental de les persones, reconegut per l’actual legislació estatal i autonòmica a través de diverses lleis i decrets. Específicament la Llei 20/1991 i el Decret 135/1995 de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, que obliga als titulars dels edificis públics i privats a eliminar-les.
21 anys després de l’aprovació d’aquesta legislació, a l’estació de RENFE de Sabadell Centre encara no s’han eliminat les barres arquitectòniques existents i l’actuació que requeriria l’estació fins ara no ha estat inclosa als pressupostos.
El 3 de novembre de 2009 el ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar per unanimitat una moció que instava el Ministeri de Foment a complir la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i a pressupostar l’any 2010 l’eliminació de les barreres arquitectòniques de l’estació Renfe Centre.
Tanmateix, la reforma integral de l’estació, que ja ha estat objecte de projecte constructiu per part d’ADIF, pressupostat en 4,7 milions d’euros, no disposa encara de dotació econòmica per part del Ministerio de Fomento.

Per tot això PROPOSA:

 1. Instar ADIF a reparar de manera immediata o bé a substituir l’escala mecànica d’accés a l’andana de l’estació Renfe Centre.

 2. Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques, a la Secretaria de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Fomento.

 3. Donar trasllat d’aquest acord a les associacions que treballen amb i per les persones amb discapacitats a Sabadell, a les associacions de veïns de la nostra ciutat, a les organitzacions en defensa dels drets de les persones amb discapacitats, a la ONCE, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.

No obstant això la Junta de portaveus resoldrà

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 28 de maig de 2012

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL