Proposició dels grups municipals del PSC , PP, ES, ICV i EUiA a favor de la construcció d’un institut de secundària a la zona de Can Llong

Aprovada per unanimitat

Atès que al Ple Municipal del dia 29 de setembre del 2004 es va aprovar el Mapa Escolar de Sabadell fins al 2015, i que en aquest document ja es preveia, tenint en compte les dades demogràfiques de la zona, que al barri de Can Llong al curs 2013-14 seria necessària la construcció d’un institut d’ensenyament secundari.

Atès que per poder tirar endavant aquesta necessitat, amb data 13 de novembre del 2011 el Ple Municipal va aprovar la cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys en els quals s’hauria d’ubicar aquest futur equipament.

Atès que al curs 2013-14 acabarà la primera promoció d’educació primària d’alumnat de l’Escola Can Llong.

Atès que l’Institut Ferran Casablancas i l’Institut Arraona, que són els més propers a la zona, oferten conjuntament 210 places de 1r d’ESO i que comptant només amb els centres adscrits actualment tindran al curs 2013-14 una demanda potencial de 243, sense tenir en compte els procedents de l’Escola Can Llong.

Atès que al curs 2015-16 augmentarà la demanda de la zona, ja que l’alumnat de l’Escola Mas Boadella acabarà la primera promoció amb dos grups de 6è i aquests alumnes requeriran d’escolarització.

Atenent a aquests raonaments proposem l’adopció dels següents:

ACORDS

 1. Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que agilitzi els processos per poder construir un institut de secundària al barri de Can Llong, amb la finalitat de donar resposta a la demanda de places de 1r d’ESO que es produirà per part d’alumnat del propi barri.

 2. Fer arribar aquest acord a la Delegació Territorial d’Ensenyament del Vallès Occidental, a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el més escaient.

Sabadell, 20 de març de 2012

Josep Ayuso Raya, Portaveu del GM del PSC
Esteban Gesa, Portaveu del GM del PP
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del GM de l’Entesa per Sabadell
Carme Garcia Suárez, Portaveu del GM d’ICV
Marisol Martínez Torres, Portaveu del GM d’EuiA