Sobre l’aprovació definitiva del Reglament del Servei Públic de Ràdio

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de març de 2012

A la aprovació inicial d’aquest reglament vam manifestar que no podíem donar-hi suport perquè, malgrat s’havien incorporat moltes de les nostres aportacions i suggeriments previs, teníem una clara discrepància en dos aspectes que ens semblen rellevants.

Ara, després del període d’al·legacions, s’ha inclòs un dels punts que platejàvem, l’article 8 del reglament, que establia que el Consell Consultiu i Assessor es regiria per les mateixes normes que el ple municipal, s’ha modificat, de manera que s’establiran unes normes pròpies de funcionament. També s’ha incorporat al text una altra de les nostres al·legacions, que proposava que a l’article 4 es fes constar que “El Consell també vetllarà per l’adequat compliment de les missions i principis del servei públic de ràdio”.

Tanmateix, lamentem que el govern municipal no hagi volgut reconsiderar la seva posició pel que fa a l’altre punt de discrepància, que és el que realment fa que aquest reglament no pugui tenir el consens del ple, pel fet que vostès pretenen, per damunt de tot, tenir una majoria al Consell d’Administració, quan la major part de grups municipals considerem que no han de tenir, perquè defensem que el Consell d’Administració ha de reflectir la composició del consistori i la seva pluralitat.

Aquest és realment un punt mort en el debat del reglament, de ben segur el punt més decisiu per al futur de la ràdio. Nosaltres no els hi podem donar carta blanca en la gestió de la ràdio pública i vostès no estan disposats a haver de tenir una pràctica més democràtica, a buscar acords i consensos, a no imposar les coses i explicar-les després com a fets consumats. I tot plegat denota que vostès no accepten que la ràdio és de tota la ciutat. Vostès s’han apropiat d’una ràdio que paguen ha d’estar al servei de la ciutat, i volen tenir tot el marge per fer i desfer sense haver de consultar la resta de consellers i conselleres.

Així doncs, amb aquest tancament, ens obliguen a votar en contra d’aquest reglament.