Proposició dels grups municipals del PSC, CiU, ES, ICV i EUiA en suport a l’escola catalana

Aprovada per majoria

Josep Ayuso Raya, Portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – PSC

Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió – CiU

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

Carme Garcia Suàrez, Portaveu del Grup municipal Iniciativa per Catalunya – ICV

Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa – EUiA

EXPOSEN QUE:

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.

Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal•liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respectes del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del país.

A proposta de la plataforma SomEscola.cat, a la qual estan adherits tant el Consell Escolar Municipal com el ple de l’Ajuntament de Sabadell.

PROPOSEN:

1. Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.

2. Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.

3. Instar al Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

4. Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat espanyol.

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà.

Josep Ayuso Raya – Portaveu del Grup Municipal del PSC
Carles Rossinyol Vidal – Portaveu del Grup Municipal de CiU
Virginia Domínguez Alvarez – Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Carme Garcia Suárez – Portaveu del Grup Municipal d’ICV
Marisol Martínez – Portaveu del Grup Municipal d’EUiA

Sabadell, 8 de setembre de 2011