Proposició a favor de retornar la qualificació urbanística original al solar municipal del número 145 del carrer de Vilarrúbies

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell,

EXPOSA QUE:

La porció de terreny de forma rectangular entre els carrers de Taulí, Vilarrúbies i Batllevell, amb façana pel carrer de Vilarrúbies, número 145, de 1.692 m2de superfície, és de ple domini de l’Ajuntament de Sabadell i està qualificat actualment de zona residencial en volumetries especials (1.9).

Aquest terreny és el resultat de la segregació de què va ser objecte la parcel·la de la Caserna de la Guàrdia Civil, així com del canvi de qualificació urbanística d’equipament educatiu (c.1) a residencial (1.9), en base la Modificació de Pla General (MPG-30) aprovada per majoria pel Ple municipal del 26 de gener de 2005.

Posteriorment, sobre aquest solar es va iniciar un expedient d’alineació per procediment obert en la forma de subhasta pública, aprovat per majoria del Ple municipal de 21 de desembre de 2005, una venda que no s’ha arribat a materialitzar.

L’actual situació de l’economia i la situació de sobreoferta d’habitatges privats fa poc viable la venda d’un solar d’aquestes característiques. Pel contrari, és una prioritat que l’Ajuntament disposi de sòl de propietat on poder construir els equipaments necessaris per satisfer les actuals i futures demandes, sobretot en els espais urbans consolidats sense haver de recórrer a la compra de sòl en el mercat lliure.

Per tot això PROPOSA:

1. iniciar els tràmits urbanístics necessaris perquè la porció de terreny del carrer de Vilarrúbies, núm. 145 passi de la qualificació de residencial (1.9) a la d’equipament educatiu (c.1).

2. Deixar sense efecte l’expedient d’alineació aprovat pel Ple municipal de 21 de desembre de 2005.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 5 d’abril de 2011

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL