Presentació de la moció d’ES a favor de retornar la qualificació urbanística original al solar municipal del número 145 del carrer de Vilarrúbies

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 5 d'abril de 2011

Portem aquesta proposta al Ple perquè considerem que es tracta d’un tema important per la ciutat: disposar del màxim de sòl públic per equipaments.

El solar objecte de la moció va ser fruit d’una decisió del govern municipal, l’any 2004, de segregar la parcel·la del carrer de Vilarrúbies 145, entre la Plaça Taulí i la Gran Via, del conjunt del solar de la Caserna.

A més de la segregació, es va canviar la qualificació urbanística que el Pla General li atorgava: d’equipament educatiu (e.1) va passar a residencial privat (1.9).

Un any després, el Ple de desembre de 2005, a instancies del govern també, va aprovar la alienació, o sigui la venda, mitjançant subhasta, d’aquest solar per un preu de sortida d’ 11 milions d’euros.
Venda que, per benefici de la ciutat, mai s’ha pogut executar.

Volem recordar que l’Entesa sempre es va oposar a tots aquests actes. A la segregació, a la requalificació i a la venda. És més, va ser l’únic grup que s’hi va oposar.

Han passat els anys i han passat moltes coses en aquesta ciutat i també en l’economia del país i en la de Sabadell i per suposat en la de l’Ajuntament.

Si requalificar i vendre un solar municipal per 11 milions d’euros per fer caixa, fa sis anys tenia alguna explicació per algú, avui en dia no en té cap.

La situació del mercat immobiliari per una banda i la necessitat de disposar de sòl públic per altra desfan, com un sucre en un cafè, qualsevol idea de vendre un solar municipal per fer-hi habitatges privats d’alt nivell, en un solar estratègicament situat.

Si fa sis anys era difícil entendre aquesta venda, avui en dia mantenir la intenció de vendre’s aquest solar és encara molt més difícil de que algú ho entengui.

El que sí és fàcil d’entendre és que manca sòl públic, sobretot en el sector del Centre – Creu Alta, per poder-hi ubicar aquells equipaments que ara i en un futur no gaire llunyà caldran.

Necessitat de sòl públic per altra banda que, no només seria difícil d’obtenir, sinó que en cas de trobar-lo s’hauria de pagar a preu de mercat i per tant amb una despesa de diner públic tan innecessària com inassumible i en detriment de poder satisfer altres necessitats de la ciutat.

És per aquests motius que proposem al Ple adoptar el següents acords:

1. Iniciar els tràmits urbanístics necessaris perquè la porció de terreny del carrer de Vilarrúbies, núm. 145 passi de la qualificació de residencial (1.9) a la d’equipament educatiu (c.1).

2. Deixar sense efecte l’expedient d’alineació aprovat pel Ple municipal de 21 de desembre de 2005.

Confiem doncs en el seu vot favorable