Sobre l’aprovació del Pla Municipal sobre Drogues de Sabadell

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal de l'1 de març de 2011

Hem de fer una mica de memòria per recordar que, a l’octubre, en una comissió informativa, vam tenir per primer cop notícia d’aquest pla municipal, que la cap de servei va explicar que ja comptava amb l’aprovació de la regidoria, però que calia l’aprovació política per poder-lo utilitzar per demanar subvencions.

Aquesta innocent declaració ens va semblar una absoluta desconsideració pels òrgans de debat i de representació, i vaig anunciar que faríem aportacions, però reconec que pensava que no es tindrien en compte.

Al novembre vam trametre a l’alcalde les nostres consideracions, que majoritàriament es centraven en una diagnosi que era excessivament genèrica i que recollia afirmacions gratuïtes, que no se sustentaven sobre dades. Altres observacions eren sobre el caràcter del pla, la seva filosofia o el pla operatiu.

A banda de la poca consistència de la diagnosi, detectàvem una gran manca de concreció, per exemple, sobre els actors implicats en el pla, o el detall del pla operatiu, que no identificava accions concretes. En general, era un pla força genèric, fet que feia difícil tant la seva aplicació, com l’avaluació del seu compliment.

Afortunadament, les nostres aportacions van ser considerades i amb aquestes i altres suggeriments, es va fer un nou redactat que considerem francament millor. No només s’ha ampliat i donat solidesa a la diagnosi, sinó que s’han inclòs nous apartats al document, com ara una relació de Programes, Serveis i Recursos, que diferencia l’assistència especialitzada, els recursos de prevenció i els serveis de prevenció; s’ha incorporat un Pla estratègic sobre Drogues, que identifica poblacions diana i estableix objectius, i, finalment, s’ha fet un apartat dedicat a l’avaluació i sistemes d’informació.

A favor d’aquest pla també volem fer constar que, a diferència de molts altres, no es tracta d’un encàrrec extern, sinó d’un treball que han dut a terme els professionals de Salut del propi Ajuntament.

Per tant, hi donarem suport, i pensem que, un cop més, queda palesa la feina de l’Entesa en benefici dels temes que afecten la ciutat.