Proposició a favor del dret de recepció de TV3 al País Valencià

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

 El passat 17 de febrer, finalment Televisió de Catalunya va deixar de emetre al País Valencià, després de 26 anys d’emissió, davant del permanent setge del Govern de la Generalitat Valenciana.

 L’associació Acció Cultural del País Valencià, que és la propietària dels repetidors que permetien emetre al País Valencià, ha pres la determinació de cessar les emissions perquè no pot fer front a les multes que pot imposar el govern valencià en virtut de la Llei de l’Audiovisual.

 Aquest bloqueig és una clara demostració de censura d’un govern cap a un mitjà televisiu pel sol fet de ser parlat en català i té per objectiu obstaculitzar la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic.

 Per altra banda aquest afer és un greu atemptat a la pluralitat informativa i a la llibertat d’expressió, en un moment en que hi ha un accés a múltiples canals de televisió amb llengües i continguts molt diversos.

 L’Ajuntament de Sabadell està compromès amb els valors democràtics, entre els quals hi ha la llibertat d’informació, i defensa la llibertat de circulació dels productes audiovisuals i ja va pronunciar-se a favor de la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià en la proposició acordada per la Junta de Portaveus del 23 de novembre de 2007.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Manifestar la solidaritat amb la ciutadania del País Valencià per la pèrdua d’un referent cultural i periodístic.

2. Instar a la Generalitat Valenciana a rectificar la seva actitud i promoure la llibertat d’informació, tot permetent les emissions de Televisió de Catalunya.

3. Instar a la Generalitat de Catalunya perquè arribi a un acord amb la Generalitat Valenciana que permeti l’emissió de la Televisió de Catalunya al País Valencià amb tota normalitat de la mateixa manera que Catalunya no impedeix la recepció del Canal 9 de la Televisió Valenciana.

4. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a Acció Cultural del País Valencià.

No obstant això, la Junta de Govern resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 25 de febrer de 2011

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL