Proposició a favor d’instar al govern de l’estat a modificar la llei hipotecària per tal de regular la dació en el pagament

Aprovada per unanimitat

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El dret a l’habitatge és un dret fonamental de les persones i es troba recollit en l’article 47 de la constitució espanyola, en l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans i a l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

A conseqüència de la situació de crisi econòmica i l’augment de l’atur, moltes famílies, entre elles moltes de la nostra ciutat, han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques, com ara mantenir el seu habitatge i acaben sent víctimes de les execucions hipotecàries.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i 2010 a l’estat espanyol s’hauran realitzat prop de 300.000 execucions hipotecàries, i les previsions pel 2012 estimen la xifra en 500.000.

A part de la pèrdua dels seus habitatges, moltes persones també veuen com les entitats bancàries els demanden, iniciant-se així el procés d’execució hipotecària fins la subhasta de l’immoble. Si aquesta queda deserta –cosa que succeeix en el 90% dels casos-, l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant als antics propietaris el pagament del deute restant, a més dels interessos i les costes judicials, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc., així com l’embargament als avaladors. A part de perdre la llar, milers de famílies s’enfronten a una condemna financera de per vida que els empeny a l’exclusió social i l’economia submergida.

La legislació espanyola que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de la taxació no només és injusta, sinó que no es dóna a les legislacions d’altres països ni es va posar en coneixement de les famílies quan van firmar els contractes hipotecaris.

En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.

Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntament on s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.

És voluntat d’aquest Consistori emprendre totes aquelles accions adreçades a garantir el dret fonamental a un habitatge digne i a evitar les greus conseqüències socials a causa de les execucions hipotecàries a la nostra ciutat.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Sol·licitar al govern de l’estat espanyol que iniciï els tràmits necessaris per a modificar la regulació hipotecària per tal d’incorporar la figura de la dació en el pagament, de manera que en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix a d’altres països de la Unió Europea i als Estats Units.

 2. Instar el govern de l’estat a aplicar mesures per paralitzar els desnonaments en els casos de persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària, mentre es tramita la modificació de la regulació hipotecària.

 3. Estudiar en el si del Consell Assessor de l’Habitatge de Sabadell possibles mesures a nivell municipal que evitin els desnonaments per motius econòmics i en els casos que no sigui possible, poder garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.

 4. Traslladar aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a la Federació d’Associacions de veïns de Sabadell.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 1 de febrer de 2011

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL