Sobre l’aprovació definitiva del Pla Director de Sant Pau de Riu-sec

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 4 de gener de 2011

Volem començar la nostra intervenció fent explícit un cop més l’interès de l’Entesa per Sabadell per aquest projecte i la satisfacció perquè pugui fer-se realitat. Hem donat suport des del primer moment al Parc arqueològic com a espai de recerca universitària, de coneixement de la història del nostre territori i com a espai de difusió a la ciutadania.

També hem volgut fer aportacions per millorar el Pla Director. Un pla que considerem que en la seva primera versió era desequilibrat, que era impecable pel que fa als aspectes de recerca, però, en canvi, desenvolupava poc els aspectes de gestió i especialment la viabilitat econòmica, que són els que ens correspon valorar principalment en aquesta sala.

Així ho vam manifestar en el ple del mes d’abril, en l’aprovació inicial, i també vam presentar al•legacions en el període d’exposició pública amb la voluntat que es completés el contingut del Pla Director, al•legacions que han estat parcialment incorporades. La nova versió del Pla incorpora també les consideracions del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que també van en la línia de buscar més concreció en les actuacions del pla.

La nostra primera proposta era incorporar un pressupost estimat del cost de les diferents actuacions, un pla inicial de finançament i un estudi de viabilitat. Aquests aspectes s’han detallat més en funció de cada actuació i s’hi ha afegit una previsió de finançament de les diferents administracions i fons.

La segona proposta anava en la línia de clarificar les competències i responsabilitats de l’OAMA, el seu personal tècnic i el consell rector. Ens satisfà que s’hagi reconegut el paper de l’OAMA, que té entre les seves funcions la preservació, protecció investigació i difusió del patrimoni cultural de Sabadell, i també que s’hagi incorporat un tècnic d’aquest organisme a la Comissió del Pla Director, i s’hagi detallat el rol de l’equip dels museus en la redacció del Pla museològic i el projecte museogràfic.

La tercera al•legació que vam fer expressava la nostra preocupació pel possible impacte negatiu de la proximitat de l’autopista C-58 i el nou vial actualment en construcció. I la quarta es referia a les necessitats d’aparcament i la previsió de transport públic. En aquest sentit, s’han incorporat referències a la necessitat de preveure transport públic i promoure l’accés per aquest mitjà.

Per últim, la darrera proposta de l’Entesa era que s’inclogués un pla museístic, una proposta didàctica preliminar i que s’elaborés un estudi de públic potencial i de necessitat. Si bé aquests elements no s’han incorporat al Pla director, valorem positivament que es clarifiqui el redactat del Pla director quan es fa referència a aquests aspectes i es concreti que la definició dels circuits de visita, la patrimonialització del jaciment i la definició dels equipaments didàctics estigui subjecta al Pla Museològic i Projecte Museogràfic.

Per tant, considerem que les nostres propostes contribueixen a millorar el text i a clarificar les diferents competències, malgrat pensem que alguns aspectes són encara millorables.

Com ja vam fer en l’aprovació inicial, donarem suport a aquest Pla director.