Presentació de la moció d’ES a favor de la preservació del Bosc de Can Deu

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 4 de gener de 2011

Portem aquesta proposta a la consideració del Ple per evitar una nova agressió al nostre Rodal, concretament al Bosc de Can Deu i al Riu Ripoll.
Com bé coneixen l’empresa ENAGAS té previst construir un gasoducte de Martorell a Figueres per mitjà d’una canalització d’un metre de diàmetre, soterrada en tot el seu traçat.

El fet que vagi soterrat però no evita un gran impacte, especialment durant la seva construcció, degut a l’ús de maquinària pesant, la creació de grans espais logístics i l’eliminació de tota vegetació en una franja de 29 metres d’amplada al llarg de tot el seu recorregut.

Un cop instal·lat el tub queda la ferida permanent. Per on passi no es podrà reposar la vegetació en una amplada d’entre 4 i 9 metres al convertir-se en zona de seguretat, pas d’instal·lacions elèctriques i pista per al manteniment del gasoducte.

Casualment, tots els espais per on preveu passar el gasoducte pel nostre terme municipal són espais qualificats de valor forestal, agrari o ecològic-paisatgístic. Sant Julià d’Altura, el Bosc de Can Deu, la Torre d’en Turull, el Torrent de Colobrers, els boscos entre Can Moragues i Can Casamada, etc. tots ells espais amb elevats valors naturals i de biodiversitat.

Però el fet d’haver decidit un traçat com l’aprovat, que ha de creuar nombrosos sistemes fluvials: el torrent de Can Deu, el Riu Ripoll, els torrents de Can Bages i de Colobrers, el Riu Tort, el Torrent de Can Quer, l’impacte serà brutal. No hi podia haver un lloc pitjor per passar.
Destacar els efectes devastadors que el pas del gasoducte tindria pel Bosc de Can Deu. Un bosc emblemàtic que considerem intocable pels seus valors ambientals, culturals i socials.

Destacar també les greus conseqüències de voler fer creuar el Riu Ripoll pel lloc més desfavorable, pel lloc amb més desnivell entre el Bosc de Can Deu i la llera, amb uns talussos de més de 70 metres.

El març de 2008 es varen presentar al·legacions al traçat per part de diverses entitats i ajuntaments, entre elles l’Entesa i l’Ajuntament de Sabadell, sense obtenir una resposta positiva.

En realitat no varem obtenir cap tipus de resposta, sinó fets consumats, obviant la petició que el gasoducte seguís el traçat de l’AP-7 o de l’AVE.
Darrerament l’Ajuntament de Sabadell va presentar unes al·legacions aprovades per la Junta de Govern Local del 29 d’octubre de 2010, al Pla especial urbanístic del gasoducte, plantejant unes modificacions relatives a la profunditat de la canonada i a l’amplada de la l’afectació. Però amb el mateix traçat que afecta directament els espais abans esmentats.

Considerem de vital importància el manteniment de la qualitat i la integritat dels espais naturals del rodal. No podem admetre els efectes i la pèrdua que comportaria el pas del gasoducte pel traçat previst.
No plantegem oposar-nos a la construcció del gasoducte, sinó al traçat escollit.

S’han fet molts esforços i des de diversos àmbits per a preservar els espais del rodal, especialment el Bosc de Can Deu, de la pressió urbanística i de l’amenaça d’altres infraestructures com el Quart Cinturó, per garantir la seva conservació i els seus valors ambientals, culturals i socials.

Amb el projecte del gasoducte no ens podem conformar. Hem de fer un intent més, tot allò que estigui a l’abast del Consistori per evitar els negatius efectes del gasoducte. Per tot això proposem aprovar:

1. Declarar el compromís del Ple municipal a favor de garantir la preservació del Rodal de Sabadell i especialment la del Bosc de Can Deu.

2. Oposar-se al traçat del Gasoducte Martorell-Figueres, especialment al tram per on travessa el Bosc de Can Deu i el Riu Ripoll pel gran impacte que infligiria en aquest punts.

3. Sol·licitar als promotors del gasoducte una alternativa al seu traçat en el terme municipal de Sabadell.

4. Comprometre’s a emprendre les actuacions polítiques i jurídiques necessàries per tal d’evitar l’afectació del Rodal de Sabadell, especialment la del Bosc de Can Deu i la del Riu Ripoll, per part del Gasoducte Martorell-Figueres tal i com preveu l’actual traçat del projecte.

5. Traslladar els acords del Ple municipal al Ministerio de Industria y Energia, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Delegació del Govern en Barcelona, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i a l’empresa ENAGAS SA.

Els hi demanem doncs el seu vot favorable