Sobre l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals 2011

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 2 de novembre de 2010

Aquest any, com el passat, la ciutat està en un escenari de plena crisi econòmica i pensem que l’Ajuntament ha de ser sensible a aquesta situació, que no afecta indiscriminadament tota la població, sinó que té un impacte molt més cru sobre un sector de famílies que ja partien d’una economia precària.

En aquest mateix escenari, l’any passat el govern va accedir a no aplicar cap increment de les taxes i impostos, fins i tot quan el govern Zapatero va aplicar un increment substancial de l’IVA a partir de l’1 de juliol.

En canvi, aquest any, plantegen un increment que inicialment van dir del 2,5% i finalment fixen en el 2%, que justifiquen en l’augment de l’IPC. Com a línia general, l’Entesa sempre ha defensat tenir l’IPC com a referència, però enguany considerem que la situació de crisi profunda que afecta a una part considerable de la ciutadania justifica que es prenguin mesures excepcionals.

És per això que en data 25 d’octubre, fa vuit dies, vam fer arribar les nostres propostes a l’equip de govern, un cop ens van facilitar la informació que havíem demanat.

Les nostres propostes, com ja hem fet en anys anteriors, van en la línia d’ampliar les possibilitats de fraccionament per facilitar els pagaments i d’introduir més bonificacions en aspectes socials i ambientals.

 Però enguany, introduïm una proposta nova per fer front a l’augment de l’IPC. Som conscients que l’Ajuntament necessita ingressos per oferir bons serveis, però, com deia, considerem que la situació econòmica és prou greu per justificar mesures excepcionals i, en aquest sentit, pel que fa a la pujada dels impostos, la proposta de l’Entesa és que s’apliqui un criteri de corresponsabilitat, és a dir, tenint en compte que l’IPC previst se situa al voltant del 2, proposem que s’apliqui als impostos i taxes un increment del 50% de l’IPC, o sigui augmentar tan sol un 1%. Per tant, els contribuents assumeixen un augment de l’1% i l’import corresponent a l’altre 1% l’assumeix l’Ajuntament.

 En segon lloc, per facilitar el pagament de rebuts, proposem ampliar el concepte de fraccionament, de manera que tant l’IBI com la taxa de residus es puguin abonar en 4 rebuts anuals.

 En tercer lloc, introduïm la regulació d’una ampliació en les hores dels serveis d’atenció a la llar i d’auxiliars de la llar, un servei que considerem que actualment és molt insuficient i que es limita a una hora diària. Pensem que s’ha d’anar avançant cap a un servei més complet, que no faci que la gent que vol contractar més hores hagi de recórrer a serveis privats o a persones en condicions precàries. Entenem que l’Ajuntament difícilment podrà assumir aquesta ampliació de servei amb les mateixes bonificacions que s’apliquen ara (per exemple, el 45% dels usuaris del servei d’assistència a la llar està bonificat al 100%, el 28% al 95%, únicament 4 usuaris de més de 1.000 paguen el cost total). Per tant, el que proposem és que es consideri la primera hora com a servei bàsic i es mantingui l’escalat actual, però que s’introdueixi un escalat que pugui beneficiar els usuaris amb menys recursos per a la segona i tercera hora de servei. En aquest sentit, pensem que es poden estudiar altres bonificacions, però que el que importa és que es comenci a donar la volta al model assistencial d’aquests serveis.

 I, per últim, amb l’objectiu de fomentar les bones pràctiques mediambientals, com venim reclamant des de fa ja massa temps sense que vostès mostrin el més mínim interès, proposem la reducció progressiva de la taxa de residus, en funció de les bones pràctiques -tal i com s’apliquen en altres municipis- i com a resultat d’un encara inexistent Pla de reducció de residus municipal, que és un compromís d’aquest ple a rel d’una proposta de l’Entesa i que un cop més hem de dir que és un compromís lamentablement incomplert.

Així doncs, avui ens abstindrem en l’aprovació inicial i seguirem defensant les nostres propostes a favor d’una major equitat impositiva amb la voluntat de què es puguin incorporar en el text final de les ordenances.