L’Entesa per Sabadell proposa una moció per refermar el laïcisme de l’administració pública i a favor de no destinar recursos públics a finançar la visita del Papa

L’Entesa per Sabadell defensa la laïcitat, l’absoluta independència entre l’àmbit polític i el religiós, com un principi fonamental de la societat democràtica.

En aquest sentit l’Ajuntament de Sabadell va expressar el seu compromís a favor de la laïcitat donant suport l’any 2005 al Conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat, la qual entre altres aspectes defensa la separació i distinció entre el poder polític i les creences religioses…, i que les administracions públiques no han d’identificar-se en cap creença religiosa…, així com a comprometre’s a aplicar la separació de les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.

Per la seva banda, la Diputació de Barcelona, tot i tractar-se d’una institució pública de govern local que té per objectiu el suport directe als ajuntaments i la cooperació entre ells, ha fet pública la seva intenció de destinar una elevada quantitat de diner públic a finançar la visita del Papa els propers dies 6 i 7 de novembre a la ciutat de Barcelona.

Es tracta d’una decisió que considerem molt greu, ja que aquesta despesa no es pot considerar que s’ajusti de cap de les maneres a les finalitats pròpies de la Diputació. Sobretot en un moment en que la critica situació de l’economia dels ajuntaments obliga a que les institucions públiques de suport a les administracions locals destinin tots els seus recursos única i exclusivament a aquesta finalitat.

Per aquests motius, l’Entesa per Sabadell porta a la consideració de la Junta de Portaveus dels proper dia 29 una moció en la que planteja aprovar els punts següents:

1. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sabadell de defensar els principis de la laïcitat, o sigui, la separació entre l’àmbit públic i l’àmbit religiós.

2. Instar a la Diputació de Barcelona a no destinar cap partida de diner públic per finançar qualsevol despesa originada per la visita del Papa i destinar aquest diner públic a finançar necessitats reals dels ajuntaments.

3. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a l’Associació i a la Federació de Municipis de Catalunya.