Proposició a favor del Campus universitari de Sabadell

Aprovada per unanimitat

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’educació és un dret bàsic de caràcter universal, que constitueix una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica i socialment cohesionada, basada en la igualtat d’oportunitats.

A Sabadell hi ha una llarga tradició d’ensenyaments superiors, a partir de l’antiga Escola de Comerç, fundada el 22 de setembre de 1942, impulsada per l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, el Gremi de Fabricants, l’Institut Industrial de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç i d’Indústria de Sabadell. Aquesta escola va ser l’embrió de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, que es va integrar a la Universitat Autònoma de Barcelona el 10 de maig de 1972.

Per la seva banda, l’antiga Escola Universitària d’Informàtica, creada pel decret 259/1988, de 12 de setembre, va iniciar la seva activitat acadèmica el curs 1988/1989 i impartia les enginyeries tècniques d’Informàtica de Gestió i Informàtica de Sistemes.

Fa un any les dues escoles universitàries de Sabadell van desaparèixer i es van fusionar amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria en la nova Escola d’Enginyeria de la UAB, d’acord amb l’ordre de 22 de juny de 2009, i amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials en la nova Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, d’acord amb l’ordre de 12 de juny de 2009.

Recentment la Universitat Autònoma de Barcelona ha reduït l’oferta d’estudis al campus de Sabadell. Després de 21 anys d’història, l’antiga Escola d’Informàtica, situada inicialment al c. Creueta i després al c. Emprius, que acollia al voltant de 1000 alumnes cada curs, no ofertarà noves places. Pel curs 2010/2011 l’Escola d’Enginyeria de la UAB no ofereix cap grau al campus de Sabadell, concentrant tots els nous accessos al campus de Bellaterra.

L’antiga Escola d’Empresarials, que en la darrera dècada ha acollit una mitja de 1500 alumnes cada curs, ara, convertida en Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, únicament ofertarà dos graus de futur incert pel curs 2010/2011.

Si no s’oferten noves titulacions, la situació apunta cap a la desaparició del Campus universitari de Sabadell, fet que comportaria una important pèrdua de l’oferta universitària a la nostra ciutat i un pas enrere del pes de Sabadell en el món universitari, en un moment en què el coneixement i la formació són eines fonamentals per disposar d’oportunitats que facilitin un millor futur humà, social i econòmic.

És voluntat d’aquest Ajuntament fomentar l’oferta universitària a la ciutat, recollint l’herència de l’Escola de Comerç i la trajectòria de les escoles universitàries d’Informàtica i d’Empresarials, així com reforçar el projecte de Sabadell ciutat del coneixement per tal de vincular la formació i la recerca a la realitat socioeconòmica del territori.

Per tot això PROPOSA:

Primer: Reafirmar l’aposta de l’Ajuntament de Sabadell pel manteniment del campus universitari de Sabadell.

Segon: Instar a la Universitat Autònoma de Barcelona a potenciar el campus de Sabadell i reconsiderar la reducció d’oferta, així com a estudiar la implantació de noves titulacions a la nostra ciutat, a més de fomentar els nous graus de Comptabilitat i Finances i d’Empresa i Tecnologia, entre d’altres, que permeten que la nostra ciutat continuï vinculada als estudis d’Economia i Empresa.

Tercer: Traslladar aquests acords a la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, al degà de la Facultat d’Economia i Empresa, i al Director de l’Escola d’Enginyeria.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 6 de juliol de 2010