L’Entesa per Sabadell valora molt positivament que el Ple aposti per la transparència municipal

L’Entesa per Sabadell valora de manera molt positiva que el Ple municipal del passat dia 1 de juny aprovés moció presentada pel Grup Municipal a favor d’una major transparència municipal. La moció va ser aprovada per majoria dels grups municipals, llevat del PP que es va abstenir.

L’aprovació d’aquesta proposta ha de facilitar l’accés de la ciutadania a informació de caràcter públic que actualment no és accessible, incorporant a al web municipal amb claredat i amb un fàcil accés les dades següents:

 Organigrama municipal

 Sous establerts per als càrrecs electes i aportacions als grups municipals.

 Import de les dietes que reben els membres del consistori i càrrecs de confiança.

 Declaracions de Bens dels càrrecs electes.

 Sous establerts per a càrrecs de confiança i comissionats.

 Actes complertes dels Plens municipals i de les Juntes de Govern Local.

 Evolució anual del pressupost segons les modificacions pressupostàries aprovades.

 Ingressos fiscals, despesa i endeutament per habitant.

 Deute públic municipal.

 Evolució deute en relació a exercicis anteriors.

 Termini de pagament proveïdors.

 Convocatòria de les licitacions

 Relació anual dels 20 principals proveïdors i quanties de les operacions.

 Relació anual dels 20 principals contractistes i quanties de les adjudicacions.

 Relació anual dels 20 principals adjudicataris de serveis i quanties de les operacions.

 Convenis urbanístics municipals

Actualment tota aquesta informació o bé no està incorporada al web municipal o bé no és accessible per la ciutadania.

L’Entesa per Sabadell defensa la màxima transparència, afavorir l’accés a la informació de municipal en tot allò que afecta la gestió pública, per tal de facilitar l’accés dels ciutadans i ciutadanes a aquelles dades que formen part del control democràtic i que poden garantir el dret d’informació, que permeten enfortir el sistema democràtic i reforçar la confiança envers els poders públics.

L’Entesa per Sabadell vetllarà perquè aquest compromís del ple municipal s’acompleix en el temps més breu possible i sigui accessible la màxima informació.