Proposició a favor de la transparència municipal

Aprovada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El dret a la informació és un dels drets fonamentals reconegut i protegit legalment en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu.

Per tal de fer possible aquest dret, l’administració ha de facilitar l’accés a aquella informació que afecta la seva vida col·lectiva dels ciutadans i ciutadanes com a partícips de la nostra comunitat.

La transparència, facilitar l’accés de la ciutadania a la informació de municipal en tot allò que concerneix la gestió pública, és un exercici de sensibilitat envers els administrats i un dels elements que permet enfortir el sistema democràtic en reforçar la confiança envers els poders públics.

L’Ajuntament de Sabadell té la voluntat d’exercir el compromís de transparència envers la ciutadania facilitant l’accés a la informació de caràcter públic.

Aquesta informació transparent, entesa com un sistema universal d’accés a aquelles dades que formen part del control democràtic i que preserva els drets fonamentals, ha de ser presentada com una informació de fàcil accés i exposada amb claredat.

És per això que, PROPOSA:

Ampliar la informació que es facilita al web municipal amb les informacions següents:

a. Organigrama municipal

b. Sous establerts per als càrrecs electes i aportacions als grups municipals.

c. Import de les dietes que reben els membres del consistori i càrrecs de confiança en els diferents organismes.

d. Declaracions de Bens dels càrrecs electes.

e. Sous establerts per a càrrecs de confiança i comissionats.

f. Actes complertes dels Plens municipals i de les Juntes de Govern Local.

g. Evolució anual del pressupost segons les modificacions pressupostàries aprovades.

h. Ingressos fiscals per habitant.

i. Despesa per habitant.

j. Endeutament per habitant.

k. Deute públic municipal.

l. Evolució deute en relació a exercicis anteriors.

m. Termini de pagament proveïdors.

n. Convocatòria de les licitacions

o. Relació anual dels 20 principals proveïdors i quanties de les operacions.

p. Relació anual dels 20 principals contractistes i quanties de les adjudicacions.

q. Relació anual dels 20 principals adjudicataris de serveis i quanties de les operacions.

r. Convenis urbanístics municipals

No obstant, el Ple decidirà.

Isidre Soler Clarena
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 1 de juny de 2010