L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions a la modificació del PEPPS per evitar que el govern municipal aigualeixi la normativa dels espais protegits

L’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions a la Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS, concretament als canvis de la normativa específica de l’àmbit del Patrimoni Natural.

Amb aquests canvis, introduïts a darrera hora i gairebé d’amagat, el govern pretén modificar la normativa del PEPPS que regula els Espais d’Interès Mediambiental (EIMA), eliminant totes les disposicions encaminades a preservar les característiques naturals d’aquests espais.

Uns canvis realitzats sense cap tipus d’informació, debat, ni cap tipus de documentació que ho justifiqui. Uns canvis que afecten a la normativa d’un Pla Especial aprovat per unanimitat fa tot justs dos anys.

Amb les al·legacions presentades l’Entesa pretén evitar que s’aigualeixi la normativa, fins el punt de generar una contradicció absoluta entre els objectius del PEPPS (preservar i protegir el territori com a patrimoni, mantenint les característiques dels espais naturals tan periurbans, del rodal, com els urbans) i les conseqüències d’eliminar totes aquelles disposicions de la normativa encaminades a garantir les característiques dels espais protegits a tot l’àmbit del PEPPS i evitar l’alteració del sòl o la transformació del paisatge característic d’aquests indrets. L’Entesa vol que NO es modifiquin els actuals textos de la normativa.

Des de l’Entesa per Sabadell lamentem que el govern actuï amb una absoluta manca de criteri i d’interès per a protegir els espais naturals de la ciutat que juguen un paper important des del punt de vista ambiental, tant a dins la ciutat con en el rodal.

Articles de la normativa del PEPPS que es volen modificar

Article 40 Règim aplicable

 Text actual:
A les determinacions fixades pel PGMOS per aquests àmbits, el Pla Especial de Protecció, afegeix un seguit de disposicions pel que fa a la protecció d’elements naturals (eIMA), condicions de paisatge i regulació d’usos.

La protecció d’elements amb interès mediambiental (eIMA) ve regulada específicament, per a cada tipus d’element natural, al punt 3.2 de la present normativa.

Sobre les condicions de paisatge no s‘admetran intervencions que comportin l’alteració de les característiques paisatgístiques dels espais protegits (moviments de terres, abocaments, obertura d’accessos sense autorització municipal,…)

 Text modificat:
A les determinacions fixades pel PGMOS per aquests àmbits, el Pla Especial de Protecció, afegeix un seguit de disposicions pel que fa a la d’aquests espais (eIMA).

La protecció d’elements amb interès mediambiental (eIMA) ve regulada específicament, per a cada tipus d’element natural, al punt 3.2 de la present normativa.

Sobre les condicions de paisatge en les zones d’interès agrari, zona de valor forestal, zona de valor ecològic i paisatgístic, parc agrícola, zones d’explotació agrària, sistemes viaris, d’equipaments i d’espais lliures, les actuacions permeses són les regulades per la legislació vigent, instruments urbanístics i ordenances municipals.

Article 41 Regulació d’usos

 Text actual:
A banda d’allò regulat pel PGMOS, són incompatibles tots aquells usos que impliquin transformació en la destinació o en les característiques d’aquest sòl o lesionin el valor específic que en cada espai natural es defineixi. Es prohibeix, també, amb caràcter general, qualsevol transformació d’aquests espais naturals que suposi la desaparició dels elements amb interès mediambiental que el constitueixen (arbres, vegetació…), així com l’alteració del sòl o la transformació del paisatge característic d’aquests indrets.

 Text modificat:
En els sòls que es troben dintre d’un EIMA es manté la qualificació urbanística que els hi dóna el PGMOS, els instruments urbanístics derivats, ordenances municipals i legislació sectorial aplicable. Les actuacions en aquests àmbits hauran de tenir en consideració els elements amb interès mediambiental que estiguin incorporats en el present document, a fi i efecte de fer compatibles els usos previstos amb la protecció mediambiental.

L’Entesa per Sabadell vol que NO es modifiquin els actuals textos de la normativa