Proposició a favor de l’assumpció de responsabilitats a rel de la mala gestió de les adjudicacions del Complex d’Habitatges de Sant Oleguer

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar el 28 de gener de 2004 la Memòria justificativa del projecte d’establiment i prestació de Servei d’habitatges per a Gent Gran del Complex de Sant Oleguer, que posteriorment va ser modificada en el ple del 26 de maig de 2004.

El Complex de Sant Oleguer consta de 101 habitatges de lloguer destinats a gent gran que havia de complir determinades condicions d’edat i antiguitat en l’empadronament, així com requisits econòmics d’acord amb la memòria aprovada pel ple municipal.

Per valorar el compliment de requisits per part dels sol·licitants s’havia de constituir la Comissió de Valoracions i Adjudicacions que, a més, havia d’establir el procediment d’adjudicació de les places vacants.

El 18 de setembre de 2009, l’il·lm. alcalde de Sabadell va remetre a la Fiscalia d’Àrea de Sabadell una comunicació referent a les possibles irregularitats en les adjudicacions d’habitatges de l’esmentat complex.

El 13 d’abril de 2010 la Il·lma. Sra. Fiscal en cap de l’Àrea de Sabadell va emetre una resolució que conclou que el procediment d’adjudicació no es va fer conforme a les bases aprovades i constata, entre d’altres, les següents irregularitats:

 No hi ha constància de la publicació oficial de l’adjudicació provisional ni definitiva.

 No hi ha constància de la notificació de la resolució als sol·licitants

 Els expedients són incomplerts, atès que no hi figura tota la documentació acreditativa del compliment de requisits.

 S’ha acreditat que no es va constituir la Comissió de Valoració i Admissions prevista, de manera que va ser el personal de Serveis Socials qui va prendre les decisions de les adjudicacions, sense aixecar actes de les sessions ni expressar els seus criteris.

 11 dels adjudicataris incomplien el requisit d’empadronament establert a les bases.

 59 dels adjudicataris incomplien el requisit de propietats establert a les bases, atès que van vendre els seus habitatges amb posterioritat a l’adjudicació.

 6 dels adjudicataris incomplien el requisit econòmic establert a les bases, atès que tenien un patrimoni que els permetia accedir a un recurs de mercat.

Les conclusions de la Fiscal, doncs, confirmen de manera irrefutable l’existència de greus irregularitats en les adjudicacions d’habitatges del complex de Sant Oleguer.

És responsabilitat dels càrrecs electes, amb responsabilitats de govern o no, vetllar perquè s’acompleixin els procediments administratius establerts, amb la finalitat de garantir que els processos d’adjudicació dels bens públics siguin justos i transparents.

És responsabilitat del govern municipal garantir la transparència en la presa de decisions i vetllar per la bona gestió dels recursos públics i pel compliment de la normativa municipal i els acords del ple municipal.

És per això que, PROPOSA:

 Que l’Alcalde de Sabadell, com a màxim representant del govern de la ciutat, reconegui els errors comesos i prengui les mesures necessàries per depurar responsabilitats, com a primer pas per a garantir a la ciutadania que s’actuarà de manera correcta i amb la necessària transparència.

No obstant, el Ple decidirà.

Isidre Soler Clarena
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 4 de maig de 2010

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL