Proposició a favor de l’OAMA com organisme on definir el MTIL

Aprovada per unanimitat

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell és un museu municipal que forma part del Pla de Museus de Sabadell aprovat pel ple municipal del 26 d’octubre de 1994.

El projecte museístic del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell va ser debatut, definit i aprovat en el si de l’Organisme Autònom dels Museus municipals de Sabadell i posteriorment ratificat pel Ple municipal del 25 de febrer de 1998.

Dotze anys després de la seva aprovació, el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera encara no s’ha materialitzat i alguns edificis que formaven part d’aquest projecte museístic, com ara el Molí de Sant Oleguer i el Despatx Lluch, han estat destinats a altres usos decidits pel govern municipal.

Actualment hi ha la intenció d’actualitzar el projecte museístic del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell, tenint en compte el temps transcorregut, els nous recursos museístics i el fet que no podrà incorporar dues instal•lacions del projecte original: el Molí de Sant Oleguer i el Despatx Lluch.

Pel fet de tractar-se d’un museu municipal la responsabilitat de definir l’actualització del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell recau única i exclusivament en l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Sabadell disposa d’un Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA) amb personalitat jurídica pública i pròpia, pensat i creat amb l’objectiu de gestionar els museus municipal de l’arxiu històric de Sabadell i de les matèries del patrimoni cultural local.

L’OAMA té encarregades, entre altres, les funcions següents:

a) La preservació, la protecció, l’acreixement, la investigació i la difusió del patrimoni cultural de Sabadell, integrat pels béns relacionats amb la història i la cultura que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que en puguin gaudir els ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures.

b) La promoció i el foment del coneixement i l’estudi entre tots els ciutadans del patrimoni cultural de Sabadell.

c) L’estímul, la direcció i la realització directa dels treballs d’investigació sobre la globalitat d’aspectes que afecten la ciutat des del punt de vista del patrimoni.

d) La gestió i administració dels equipaments municipals denominats museus, com el Museu d’Història de Sabadell, el Museu d’Art de Sabadell, el futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera.

Així mateix, l’OAMA compta amb un Consell Rector, un òrgan en el qual s’hi troben representats els grups municipals a través dels seus regidors o regidores i diverses entitats públiques i privades, entre les quals actualment hi són representades les entitats següents: Acadèmia de Belles Arts, Caixa d’Estalvis de Sabadell, Delegació del Vallès del COEIC, Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants de Sabadell, Fundació La Mirada, Col·legi Notarial de Catalunya, Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, i Unió Excursionista de Sabadell.

És voluntat d’aquest Consistori definir l’actualització del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell en un marc de consens, amb la finalitat d’assolir el millor projecte de museu tèxtil per a la ciutat.

És per això que, PROPOSA:

 1. Reconèixer el Consell Rector de l’Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA) com el marc de debat i de definició del nou projecte museístic, a partir dels estudis encarregats, del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell, per tal que sigui traslladat al Ple municipal per a la seva aprovació.

 2. Traslladar aquest encàrrec al Consell Rector de l’OAMA.

No obstant, el Ple decidirà.

Isidre Soler Clarena
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 6 d’abril de 2010

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL