Presentació de la moció de l’Entesa per tal que el nou projecte del Museu Tèxtil es defineixi en el marc de l’OAMA

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 6 d'abril de 2010

Aquesta moció que portem al ple podria semblar gairebé una obvietat: que un organisme municipal sigui l’encarregat de vetllar per un projecte municipal.

Efectivament, el Museu Tèxtil és un museu municipal que forma part del Pla de Museus de Sabadell aprovat pel ple municipal d’octubre de 1994.
I durant tres anys, del 1995 al 1998, el projecte museístic del Museu de Tèxtil va ser debatut, definit i aprovat en el si de l’Organisme Autònom dels Museus municipals de Sabadell i posteriorment ratificat pel Ple municipal de febrer de 1998.

Ara, dotze anys després de la seva aprovació el projecte museístic del Museu Tèxtil s’ha d’actualitzar degut al temps transcorregut, els nous recursos museístics i el fet que no es podrà comptar amb dues instal·lacions del projecte original: el Molí de Sant Oleguer i el Despatx Lluch destinats a altres usos.

Però en aquest nou procés de redefinició del museu hem de ser rigorosos amb qui i com el defineix.

No podem obviar que estem parlant d’un museu municipal i que per tant la responsabilitat de definir l’actualització del Museu Tèxtil recau única i exclusivament en l’Ajuntament.

I en aquest sentit tampoc podem obviar que aquest Ajuntament disposa des de fa anys d’un organisme molt important, amb experiència, amb capacitat tècnica i amb possibilitats d’establir col·laboracions per tal definir el futur Museu Tèxtil.

L’OAMA, Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell és un òrgan amb personalitat jurídica pública i pròpia, pensat i creat amb l’objectiu de gestionar els museus municipal i l’arxiu històric de Sabadell i les matèries del patrimoni cultural local.

L’OAMA té encarregades, entre altres i de manera resumida, les funcions següents:

a) La preservació, la protecció, l’acreixement, la investigació i la difusió del patrimoni cultural de Sabadell.

b) La promoció i el foment del coneixement i l’estudi entre tots els ciutadans del patrimoni cultural de Sabadell.

c) L’estímul, la direcció i la realització directa dels treballs d’investigació sobre la globalitat d’aspectes que afecten la ciutat des del punt de vista del patrimoni.

d) La gestió i administració dels equipaments municipals denominats museus, com el Museu d’Història de Sabadell, el Museu d’Art de Sabadell, el futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera.

Així mateix, l’OAMA compta amb un Consell Rector, un òrgan de participació en el qual s’hi troben representats els grups municipals i diverses entitats públiques i privades, entre les quals actualment hi són representades l’Acadèmia de Belles Arts, Caixa d’Estalvis de Sabadell, Delegació del Vallès del COEIC, Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants de Sabadell, Fundació La Mirada, Col·legi Notarial de Catalunya, Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, i Unió Excursionista de Sabadell.

Alhora l’OAMA també té capacitat per establir col·laboració amb altres entitats com seria el cas dels Teòrics tèxtils que han jugat i juguen un paper important en la definició del Museu Tèxtil, per anar ampliant al màxim les aportacions per definir el nou projecte museístic.

Així doncs estem plenament convençuts que L’OAMA esdevé l’àmbit més adequat perquè sigui l’encarregat de debatre i definir el nou projecte museístic del MITL de Sabadell, tal i com ho ja va ser-ho en els anys 1997 i 1998 en la definició del projecte aprovat.

Per tant doncs, i amb la voluntat de definir l’actualització del futur Museu Tèxtil en un marc de participació i de consens, i amb la finalitat d’assolir el millor projecte museístic per a la ciutat.

Per tant proposem aprovar els acords següents:

Val a dir que hem rebut i acceptat dues esmenes dels Grups Municipal d’ICV-EUiA i del PSC al primer punt de la moció i que hem fet arribar a tots el grups municipals

1. Reconèixer el Consell Rector de l’Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA) com el marc de debat i de definició del nou projecte museístic, a partir dels estudis encarregats, del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell, per tal que sigui traslladat al Ple municipal per a la seva aprovació.

2. Traslladar aquest encàrrec al Consell Rector de l’OAMA.

Esperem doncs el seu vot afirmatiu a aquesta proposta.