Proposició sobre l’edat de jubilació

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La prestació econòmica per jubilació laboral als 65 anys és un dret social i laboral dels treballadors i treballadores fixat fa gairebé cent anys, que forma part del nostre sistema de Seguretat Social, aconseguit i consolidat gràcies a molts anys d’esforços a favor dels drets bàsics dels assalariats i assalariades, i que actualment és un dels pilars fonamentals de l’anomenat estat del benestar.

La jubilació als 65 anys forma part d’un sistema que persegueix l’equitat social i serveix de sosteniment a aquelles persones que han dedicat el seu temps a un treball assalariat al llarg de tota la seva vida.

Fa poques setmanes el govern de l’Estat va plantejar oficialment al Parlament espanyol la proposta d’endarrerir progressivament l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys, sota l’argument de mantenir les finances de la Seguretat Social.

Aquesta proposta d’incrementar l’edat de jubilació és una agressió als drets laborals que persegueix un important estalvi a la Seguretat Social, obtenint dos anys més de cotitzacions i endarrerint dos anys les prestacions, amb una mesura que recau exclusivament damunt del conjunt de treballadors i treballadores i, de manera especial, dels que menys condicions físiques per treballar tenen.

Les mesures per a mantenir el sistema de pensions de la Seguretat Social davant les possibles dificultats econòmiques a causa de l’envelliment de la població i de l’increment de l’atur no poden recaure sobre aquelles persones que al llarg de la seva vida laboral ja han finançat sobradament el salari diferit de la seva jubilació.

Davant d’un escenari de dificultats econòmiques per a la Seguretat Social cal incidir en altres mesures estructurals que puguin garantir la funció social del sistema, entre elles el repartiment més equitatiu de l’ocupació amb la reducció de la jornada laboral.

Cal tenir present per altra banda que l’allargament de la vida laboral comportaria una disminució de la productivitat i a la vegada un augment de la perillositat i podria suposar un increment dels costos de la sanitat pública.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Manifestar el desacord de l’Ajuntament de Sabadell amb la proposta de posposar l’edat de la jubilació als 67 anys, i instar al govern espanyol a que qualsevol modificació respecte l’edat de jubilació tingui el consens previ dels membres del Pacto de Toledo.

 2. Instar al govern espanyol a efectuar les reformes del sistema de la Seguretat Social per a garantir la seva solvència financera sense que les mesures recaiguin en els treballadors i treballadores.

 3. Traslladar aquests acords al president del Govern espanyol, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya i als sindicats (CCOO, UGT, USOC i CGT).).

No obstant això, la Junta de Govern resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 26 de febrer de 2010

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL

[Aprovada per unanimitat]