Proposició a favor d’ubicar el futur Museu Tèxtil al Vapor Pissit

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La indústria tèxtil llanera va ser l’activitat econòmica central a Sabadell a partir de 1850 i va ser el procés d’industrialització el que va generar un extraordinari creixement urbanístic i demogràfic. La història de la indústria tèxtil llanera és indestriable de la història de la ciutat de Sabadell.

Sabadell va ser considerada durant més d’un segle com una ciutat fàbrica on pràcticament tota l’activitat econòmica girava a l’entorn d’aquest sector industrial, generant també altres activitats econòmiques com ara la indústria metal·lúrgica o altres activitats auxiliars.

L’activitat industrial va propiciar la construcció de tot un seguit d’edificis relacionats amb el sector tèxtil, el més característic dels quals és el vapor, que tenia un gran protagonisme en el paisatge urbà de la plana del Vallès on destacaven xemeneies de diferents alçades i tipologies.
La primera gran fàbrica de Sabadell va ser el Vapor Pissit, construït el 1843, que actualment encara conserva part del sistema d’embarrats que s’utilitzava per transmetre l’energia des del convertidor a les diferents màquines, una mostra d’un procés tecnològic ja desaparegut.

L’Ajuntament de Sabadell té la voluntat de preservar el patrimoni històric i cultural de la ciutat i, en aquest sentit, des de fa molts anys treballa en la proposta de crear un museu especialitzat en la indústria tèxtil llanera amb l’objectiu de recuperar la memòria de moltes generacions tal com mereix la ciutat llanera més important de l’Estat, un museu que ha de compaginar continguts tecnològics, econòmics i socials. Un projecte d’aquestes característiques requereix la implicació decidida de la institució municipal.

L’Ajuntament de Sabadell va aprovar l’any 1994 el Pla de Museus, que recollia la demanda llargament reivindicada per diferents entitats de crear un Museu Tèxtil a la ciutat. Aquesta idea s’havia plantejat diverses vegades tant des del Gremi de Fabricants (que ja en parlava l’any 1887), des de diverses entitats i des del propi Ajuntament, que l’any 1982 ja n’havia encarregat un primer avantprojecte.

El ple municipal va aprovar l’any 1995, després d’un extens procés de debat ciutadà, el Mapa Cultural, que incorporava un exhaustiu Pla d’equipaments. En aquest pla s’inclou el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, amb un edifici principal al Vapor Pissit i altres dependències complementàries al Despatx Lluch, el Vapor Codina, el Molí de Sant Oleguer i la Sala de caldera i màquina de vapor del Buxeda Vell.
Com a conseqüència de l’aprovació del Mapa Cultural, l’Ajuntament de Sabadell va adquirir tots aquests edificis amb l’objectiu de crear el nou museu. També, durant aquests anys s’ha anat conformant un ampli fons del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, amb maquinària, mostraris tèxtils, etc. D’altra banda, l’any 1997 es va redactar un projecte museològic del nou museu.

Aquest acord de ple i la planificació que s’havia acordat no ha estat respectada pel govern municipal, que unilateralment i sense cap procés d’aprovació d’un nou Pla d’equipaments, ha destinat els edificis a altres usos: el Despatx Lluch convertit en oficina d’informació ciutadana, el Vapor Codina en oficines municipals, el Molí de Sant Oleguer en alberg de joventut.

L’únic edifici que encara no ha estat utilitzat és el Vapor Pissit, que l’equip de govern ha decidit també unilateralment que esdevingui un teatre, malgrat conservar encara la maquinària de l’assortiment Serracant, que va ser llogater d’aquest espai fins l’any 1997, i que inclou selfactines, cardes i l’embarrat original.

El Museu de la Indústria Tèxtil Llanera no és únicament una manera de visualitzar una etapa fonamental de la història de la ciutat, sinó que ha de ser un equipament emblemàtic que aporti a Sabadell prestigi i projecció.

Per tot això PROPOSA:

Primer: Que el Vapor Pissit sigui la seu de futur Museu Tèxtil de la Indústria Tèxtil Llanera.

Segon: Que el material, la maquinària i els elements industrials que conformen el patrimoni únic del Vapor Pissit siguin respectats mantenint-los en la seva pròpia ubicació.

Tercer: Que l’Ajuntament de Sabadell destini els recursos necessaris per crear aquest nou museu, que ha de formar part dels museus municipals.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler Clarena
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 2 de febrer de 2010

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL