Sobre la plantilla de personal municipal 2010

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple municipal del 9 de desembre de 2009

La proposta de plantilla pel 2010 que porten a aprovació s’allunya encara una passa més del model que defensem des de l’Entesa per Sabadell, del que considerem una gestió adequada del personal municipal.

S’allunya encara més perquè es mantenen trets que no compartim en absolut i que ja coneixen, com ara la figura del comissionat, per suplir les mancances dels regidors del grup municipal del PSC, i, en general, un excés de personal eventual per a tasques que no són de confiança o d’assessorament especial, que és la funció que assigna la llei al personal eventual.

Ha arribat un punt que, quan eliminen una plaça eventual per passar-la a la plantilla de funcionaris, com fan amb la de Cap del Servei de Mobilitat, no podem evitar sospitar que hi ha alguna cosa al darrera. Si no, per què van crear aquesta plaça d’eventual, que anteriorment era un funcionari? Per què ara, només uns mesos després la tornen a canviar de plantilla? Tenen previst fer una convocatòria pública per cobrir-la? De fet, ja tenen el candidat, oi?

En la nova plantilla també es consoliden línies que són contràries a la nostra manera d’entendre l’administració, com ara la progressiva generalització de places de lliure designació en els llocs de comandament, que afecten des dels caps de servei i de secció fins les secretàries de direcció o els coordinadors de districte.

Vostès, Sr. Alcalde, tenen un problema. El seu problema és que no creuen en la funció pública, el seu problema és que desconfien de l’estructura de funcionaris i el què pretenen és tenir una plantilla dòcil i fidel, encara que sigui contrària al que necessita la ciutat. Per això tenen una manifesta tendència a buscar fórmules en el límit del que estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Perquè és cert que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic contempla la lliure designació per a llocs de treball amb especial responsabilitat i confiança i sempre amb convocatòria pública, cosa que no s’està fent en aquest ajuntament, però vostès l’utilitzen indiscriminadament per la major part de llocs de comandament. No volen que els comandaments prenguin les decisions pensant en el servei ciutadà, sinó obeint les seves directrius partidistes.

Vostès estan fent una plantilla a mida de les seves necessitats de partit, no una plantilla pensada per garantir la qualitat dels serveis a la ciutadania, com és l’obligació del consistori, i així van sorgint per tot arreu premis a la fidelitat en forma de places eventuals o lliure designació.

Pel seu coneixement, Sr. Alcalde i Sr. Manau, la funció pública es regeix per uns deures i uns principis ètics molt clars. Els empleats públics han d’actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, austeritat, eficàcia i honradesa. Defensen vostès aquests principis a l’hora d’escollir el personal?

Aquesta és l’essència del funcionariat i vostès estan convertint aquesta institució en tot el contrari, restant possibilitats en la carrera professional dels funcionaris i deixant totes les opcions d’ocupar una plaça de comandament a la lliure designació. És a dir, deixant en segon terme els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i en canvi premiant la fidelitat política i l’obediència.

I, el que més ens preocupa és que quan es trenca el principi d’objectivitat i d’imparcialitat del funcionariat s’obren portes a la corrupció.

Han demostrat en moltes ocasions la seva mala praxi: amb contractació de personal extern per a serveis auxiliars que no són puntuals, sinó continuats; amb processos selectius d’urgència sense que aquesta urgència estigui justificada; amb contractacions irregulars de personal que fins i tot els hi ha suposat una sentència contrària, que s’han posat a l’esquena sense assumir cap tipus de responsabilitat; amb la laboralització del personal del conservatori, sense cap tipus d’argumentació que avalés aquesta modificació… Un tema que precisament està d’actualitat després que CCOO denunciés aquesta modificació a la Inspecció de Treball.

Ja vam dir en el seu moment, al ple de juny, que aquesta modificació no estava justificada per raons organitzatives o de millora del servei. Ja vam dir llavors que només responia a una decisió política i li vam demanar, Sr. Manau, que ho expliqués. Encara estem esperant aquesta resposta, però ara veiem per on anava el seu interès i ens crea un sentiment de profunda preocupació: no tan sols són capaços de dur a terme qualsevol irregularitat sinó que el maquiavelisme no té límits. Aquesta és la manera que té el PSC de defensar el bé públic?

Nosaltres no serem corresponsables de la seva mala praxi. Nosaltres no volem ser corresponsables del retrocés en els objectius de la funció pública, que són, no ho oblidem, garantir la qualitat i fiscalitzar, independentment de qui governi la ciutat. No podem estar més en contra de la seva política partidista de personal.

No donarem suport a la seva plantilla i no ens cansarem de denunciar que vostès no volen uns empleats públics eficients, sinó únicament obedients.