Presentació de la Moció sobre el Pla director de la Bicicleta

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal de l’1 de desembre de 2009

Com bé coneixen impulsar l’ús de la bicicleta com un mitjà de transport urbà i interurbà és un dels principals objectius de la política de mobilitat de l’Entesa.

Per aquest motiu varem portar al Ple de juliol de 2008 la proposta d’actualitzar el Pla Director de la Bicicleta que s’havia aprovat per unanimitat del ple d’abril de 1999 i que deu anys desprès calia actualitzar-lo preceptivament.

Sota l’argument del govern que el Pla de Mobilitat Urbana que s’estava redactant ja resoldria els aspectes que el PD de la Bicicleta hauria d’actualitzar varem deixar la moció damunt la taula, tot i el nostres dubtes sobre que el PMU realment recollís les actuacions i el compromís per desenvolupar les estratègies necessàries a favor de la bicicleta, varem acceptar posposar aquesta actualització fins a conèixer el contingut del PMU.

Ara hem constatat el que ja varem manifestar en aquell moment, que el PMU, al marge de la seva inconcreció general, no filava tan prim fins a concretar aspectes més de detall de quines han de ser les característiques de la xarxa de bicicleta, del disseny dels carrils, la mesures de seguretat, de la senyalització, etc. tan dels carrils que es construeixin en el futur com dels existents.

Amb l’ànim de trobar la manera d’encabir aquesta estratègia a favor de la bicicleta considerant l’existència del PMU varem mantenir una trobada amb el regidor responsable d’Espai Públic, el Sr. Paco Bustos, i el tècnic responsable de mobilitat, Sr. Adrià Gomila, i varem arribar a la conclusió que les determinacions del PD de la Bicicleta, avui en dia, era més favorable que fossin actuacions a desenvolupar en el si del PMU.

Per aquest motiu hem adaptat aquella moció a favor d’actualitzar el PD de la Bicicleta al compromís que s’inclogui en el PMU les actuacions necessàries que defineixin una estratègia municipal en matèria de bicicletes.

Una estratègia que no tan sols defineixi la nova xarxa de carrils bici, sinó que també reculli el compromís d’actuar sobre els carrils existents amb la finalitat assolir una xarxa de bicicletes a tota la ciutat homogènia.

En concret, el punt que proposem que s’aprovi és.
Definir en el document del Pla de Mobilitat Urbana, per a la seva aprovació definitiva, les actuacions necessàries que concretin les condicions dels carrils bicicleta de la ciutat, tant dels que s’hauran de realitzar en el futur com dels existents a partir d’uns mateixos criteris, així com dels elements de seguretat, de senyalització, d’aparcaments, etc. A l’igual que s’hauran de concretar les previsions pressupostaries corresponents.