L’Entesa per Sabadell porta al Ple una moció a favor d’una estratègia municipal en pro de la bicicleta

Sabadell disposa des de l’abril de 1999 d’un Pla Director de la Bicicleta aprovat pel ple municipal que definia quines actuacions s’havien d’emprendre per disposar d’una xarxa de carrils bicicleta a la ciutat i els corresponents elements de seguretat, en un termini de deu anys.

L’Entesa per Sabadell va proposar al ple de juliol de 2008 la preceptiva actualització d’aquest Pla Director en haver passat gairebé deu anys. Proposta que finalment va quedar damunt la taula a l’espera de veure les concrecions en matèria de bicicleta que proposaria el Pla de Mobilitat Urbana que s’estava en fase de redacció.

Ara, un cop conegut que el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) no defineix els criteris de seguretat i de senyalització, ni concreta quines actuacions es realitzaran en els carrils bicicleta existents, entre altres aspectes, l’Entesa porta novament al ple municipal una moció per concretar-los.

La moció que l’Entesa defensarà en el ple del dia 1 de desembre planteja el compromís de disposar d’una estratègia municipal en matèria de bicicletes que concreti els criteris i les condicions de seguretat i de senyalització, tant dels carrils bici que es construeixin en el futur com dels existents, mitjançant la seva definició en el si del Pla de Mobilitat Urbana que s’està tramitant.

L’Entesa defensa i planteja propostes concretes a favor d’impulsar l’ús de la bicicleta com un mitjà de transport urbà per excel·lència, respectuós amb el medi i saludable, que contribueix més que cap altre mitjà a disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica i a reduir la congestió.