Propostes d’Entesa per Sabadell als FEOS 2010

(Fons Estatals per l’Ocupació i la Sostenibilitat)

L’Entesa per Sabadell, tal i com ja va fer per la primera edició dels FEIL, ha plantejat a l’equip de govern un seguit de propostes d’actuacions i obres per tal que siguin tingudes en consideració en la nova versió del Fons Estatals, d’acord amb els criteris determinats pel Govern de l’estat.

Es tracta de propostes encaminades a millorar temes com:

 Eficiència energètica i climàtica.

 Millora de la connectivitat sostenible i l’adequació d’espais verds.

 Adequacions d’edificis municipals per dotar-hi serveis.

 Intervencions en el patrimoni històric

En aquesta relació que hem fet arribar al govern no hem inclòs dues propostes que vam fer l’any passat i que ja han estat recollides, en concret:

 Climatització del Teatre municipal La Faràndula

 Consolidació de la Masia de Can Llong

Per altra banda, també s’inclouen els criteris que l’Entesa considera que han de regir els encàrrecs als professionals externs per elaborar els projectes d’obres i instal·lacions:

 Recórrer a les Borses de Treball per a projectes municipals dels Col·legis professionals.

 Prioritzar els professionals sabadellencs i sabadellenques davant les ofertes similars.

 Contractar mitjançant concursos oberts, utilitzant el negociat en casos excepcionals.

També reclamem que es minimitzin les despeses destinades a informació i s’evitin les despeses amb finalitats purament propagandístiques com són els rètols i els anuncis a la premsa.

Propostes:

Eficiència energètica i energies renovables

 Instal·lació d’una central fotovoltaica al cementiri municipal.

 Millora de l’eficiència climàtica d’equipaments municipals.

 Climatització del pavelló esportiu de Gràcia

 Millora dels espais auxiliars del Mercat Central situats al soterrani (aire condicionat, millora dels circuits d’emergències…)


Mobilitat sostenible

 Condicionament d’un carril bicicleta a la carretera de Mollet, des de l’Avda de Barberà fins el pont del riu Ripoll.

 Ampliació del pont del riu Ripoll a la carretera de Mollet pel pas d’un carril bicicleta a cada lateral.

 Condicionament d’un carril bicicleta a la carretera de Castellar del Vallès, des de la Gran Via fins el Punt Blau (inici carril bici ampliació B-124)

 Condicionament de la xarxa de camins del Riu Ripoll per circulació bicicletes i connexió amb la xarxa urbana de carrils bici.

 Condicionament i millora xarxa camins del Rodal

Recursos hídrics

 Recuperació de la Sèquia Monar, que forma part del patrimoni del Ripoll


Conservació zones d’especial rellevància natural

 Arranjament de talussos i recuperació de la vegetació de ribera del riu Ripoll.

 Adequació espai verd entre els carrer de Lusitana i de Mauritània i restauració escala d’accés al CEIP Pau Casals.


Adequació edificis municipals, supressió barreres i millora accessibilitat

 Adequació de l’edifici Vapor Buxeda Nou per instal·lar un servei adreçat a persones autistes.

 Eliminació de barreres arquitectòniques a l’edifici del Conservatori.

 Eliminació de barreres arquitectòniques planta entresòl del Casal Pere Quart.

 Millora de la seguretat dels vianants en els accessos a les escoles (camins segurs), amb l’ampliació de voreres i senyalització horitzontal especial.

 Transformar en espai per a vianants el tram del carrer de Permanyer, entre Pau Claris i la carretera de Molins de Rei

 Projecte de senyalització urbana, amb plànols de situació en els edificis d’interès i parades d’autobús, estacions i altres serveis. Retolació actualitzada dels barris i els itineraris més destacats.

 Eliminació de barreres arquitectòniques pendents als carrers i places de la ciutat.

Adequació centres socials, culturals i esportius

 Adequació del pati del Casal Pere Quart per a actes culturals i socials a l’aire lliure.

 Consolidació i adequació terreny de joc del camp municipal de futbol de Gràcia.

 Adequació i rehabilitació de les pistes poliesportives de l’Olimpia.

 Adequació de l’edifici de l’antic CEIP Carme Simó al carrer Jardí com a Oficina de suport a les entitats.

 Adequació de locals per als centres d’esplai i les entitats veïnals.

Conservació del patrimoni històric i paisatgístic municipal

 Rehabilitació del Molí d’en Torrella amb la finalitat d’instal·lar-hi el Centre d’Interpretació del Ripoll i un òrgan de Gestió del Parc Fluvial del Riu Ripoll.

 Rehabilitació del Vapor Turull com a Hotel d’entitats.

 Consolidació i condicionament de les Coves del riu Ripoll sota el Parc Taulí.

 Urbanització Plaça de les Corts Catalanes.

 Millora paisatgística de les entrades i sortides de la ciutat.