El Pla de Mobilitat Urbana

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Després de quatre anys d’estudis i de destinar-hi més de 182.000 euros, l’equip de govern ha portat a aprovació un Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell del tot decebedor, que només ha rebut el suport del PSC i el PP.

Els plans de mobilitat urbana són els instruments de planificació fixats per la Llei de la Mobilitat i tenen com a principal objectiu rebaixar els efectes negatius del trànsit sobre el medi i la salut de les persones. Això passa ineludiblement per reduir el nombre de cotxes en les comunicacions urbanes i interurbanes i apostar pel transport col·lectiu, les energies no contaminants i els desplaçaments a peu i en bicicleta. Però, a més, aquests plans són una oportunitat per redefinir l’espai públic i prioritzar les persones.

En el procés de redacció del PMU, el govern tenia una ocasió immillorable per definir el model de ciutat del futur, però l’ha deixat passar per mancat d’un ingredient imprescindible: la voluntat i la valentia política suficient per canviar l’actual model de mobilitat.

Dissortadament, han presentat un PMU que no pretén canviar res, que no assoleix els objectius que marca la pròpia legislació i que no té cap mena de rubor per admetre que amb les actuacions previstes s’està molt lluny dels objectius que marca el Pla Director de Mobilitat de la RMB.

El PMU del senyor Paco Bustos planteja que pel 2014 l’ús del transport privat disminueixi un 3,8 %, una fita ben pobre malgrat haver incorporat la inversemblant mesura de limitar la velocitat a 30 km/hora en tots els carrers. En canvi, no planteja una aposta pels mitjans de transport veritablement eficients i sostenibles, com ara el tramvia.

És un pla que no concreta pràcticament cap de les actuacions que podrien tenir incidència: xarxa de transport públic, aparcaments,… sinó que les remet a futurs estudis, fent inviable conèixer com i quan es materialitzaran. I, en la mateixa línia, no prioritza les actuacions i, per tant, els objectius són inconcrets i el seu compliment serà difícilment avaluable.

D’altra banda, no té en compte els impactes ambientals negatius que ocasionarien els grans eixos viaris com el Quart Cinturó o la Interpolar Sud, unes infraestructures que són les principals responsables de l’augment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i de la contaminació atmosfèrica.

Però la dada que resumeix millor de quin pla estem parlant és que, amb les mesures proposades, no tan sols no s’assoleix l’objectiu de rebaixar les emissions dels gasos d’efecte hivernacle, sinó que es preveu que s’augmentin en un 7% en el cas del CO2 i en un 10% pel que fa a les partícules en suspensió PM10.

Com deia anteriorment, és evident que el govern no té cap voluntat política de canviar res, tot queda merament en declaracions de bones intencions.

Des de l’Entesa fa anys que estudiem com millorar la qualitat de vida a la ciutat i en aquest sentit entenem que és imprescindible parar atenció a l’espai públic i la mobilitat. Per això hem plantejat al govern municipal en diverses ocasions propostes per avançar cap a una nova cultura de la mobilitat. Unes propostes que, a grans trets, passen per afavorir el transport col•lectiu, fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta, i transformar l’espai públic pensant més per estar que no pas per passar-hi.

Defensem l’augment de l’oferta i l’eficàcia del transport col·lectiu, amb una xarxa de carrils bus segregada i l’aposta pel tramvia; uns aparcaments dissuasius, de rotació, per residents i per a camions; la creació d’una xarxa de vianants i eixos cívics, segura i ben senyalitzada; el disseny d’una xarxa urbana i interurbana que permeti l’ús de la bicicleta com a transport habitual; i la creació d’espais urbans amb pacificació de trànsit.

Una vegada més el govern municipal no ha estat a l’alçada de les circumstàncies i no ha afrontat els reptes que té la ciutat per encarar el futur. S’ha limitat a descriure la realitat actual i a definir objectius sense contingut i ha desaprofitat una ocasió d’or per reduir els impactes ambientals del trànsit, millorar la mobilitat i l’espai públic i que Sabadell guanyés en salut i qualitat de vida.

[Publicat al Diari de Sabadell, 24/11/2009]