El PMU ha posat de manifest que el PSC no té model de ciutat i no té cap voluntat de canviar res en relació la mobilitat i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle

El Ple passat el PSC i el PP van aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell 2009-2014, després de 4 anys de treballs i d’haver-hi destinat 182.000 euros de diners públics.

Els plans de mobilitat són instruments fonamentals per redefinir el model de ciutat. D’acord amb la Llei de Mobilitat són de redacció obligatòria i tenen com a principal objectiu disminuir els greus efectes dels transports sobre el medi i la salut de les persones a partir de reduir el nombre de vehicles en les comunicacions urbanes i interurbanes i apostar pels transports col·lectius, les energies no contaminants i els desplaçaments a peu i en bicicleta.

Es tracta de canviar les actuals regles de joc de la mobilitat per avançar cap unes ciutat més sostenibles i a la mida de les persones.
En el cas de Sabadell, el Pla presentat pel govern no va en aquesta direcció:

 Es planteja tan sols disminuir 3,8 punts la quota d’ús del transport privat, tot i la mesura no creïble i incorporada a darrera hora, de convertir zona 30 tots els carrers de la ciutat.

 No assoleix ni de lluny els objectius fixats per la pròpia legislació per tal de contribuir a rebaixar les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. El propi pla reconeix que amb les actuacions previstes “s’està molt lluny dels objectius que marca el Pla Director de Mobilitat de la RMB”. (veure quadre)

 No concreta pràcticament cap dels temes que tindrien una incidència real: xarxa de transport públic, aparcaments, … es remet a futurs estudis, fent difícil saber com i quan es materialitzaran els objectius.

 No prioritza les actuacions i per tant els objectius són inconcrets i no es poden avaluar.

 No té en compte els impactes ambientals negatius que ocasionarien els grans eixos viaris com la Ronda Est, la Interpolar Sud o el Quart Cinturó. Infraestructures que són les principals responsables d’augmentar les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i de la contaminació atmosfèrica.

 No es planteja la necessitat d’apostar cap a models de transport veritablement eficients i sostenibles com el tramvia.

Amb aquest pla queda prou clar que el govern no pretén canviar res de manera efectiva, ni la mobilitat, ni les emissions de gasos d’efecte hivernacle, perquè no té voluntat política. Han fet el PMU perquè és preceptiu fer-lo, però no se’l creuen.

Sabadell perd una oportunitat per avançar cap una ciutat amb una major qualitat, amb visió de futur, tal i com es plantegen moltes ciutats europees.

L’Entesa per Sabadell considera el PMU que a més de reduir les partícules contaminants i els gasos d’efecte hivernacle, és una oportunitat per racionalitzar la mobilitat i millorar l’espai públic.

L’Entesa fa molts mesos que està fent propostes i participant en tots els espais en què es planteja aquest tema, i lamentem que les nostres propostes i consideracions no hagin estat incorporades en el document que es va portar a aprovació inicial del Ple.

L’Entesa continuarà treballant per aconseguir un Pla de mobilitat realment útil i plantejarà durant el període d’al·legacions diverses propostes encaminades a concretar aquelles actuacions més fonamentals:

 Augmentar l’oferta del transport col·lectiu, amb una xarxa de carrils bus segregada.

 Concretar els aparcaments: dissuasoris, de rotació, de residents i de camions.

 Definir una major xarxa urbana i interurbana de bicicletes i una xarxa de vianants.

 Racionalitzar els espais 30 per tal que siguin viables i efectius.

 Crear nous espais urbans amb pacificació de trànsit.

 Concretar un programa d’actuació que defineixi què es farà, com i quan.

 Avaluar la implantació d’un tramvia a la ciutat.

L’Entesa reclamarà a l’equip de govern unes actuacions concretes encaminades a incidir en el model de mobilitat, prioritzant el transport públic i els espais de preferència de vianants.