Sobre les Ordenances Fiscals 2010

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple municipal del 3 de novembre de 2009

Aquest any estem en un escenari de plena crisi econòmica i lògicament l’Ajuntament ha de ser sensible a aquesta situació, que no afecta indiscriminadament tota la població, sinó que té un impacte molt més cru sobre un sector de famílies que ja partien d’una economia precària.

I en aquest escenari celebrem que l’equip de govern hagi rectificat a última hora i hagi retirat la proposta d’increments parcials que justificaven en la reforma de l’IVA que s’aplicarà a partir de l’1 de juliol. Una rectificació que sospitem que ha estat forçada perquè probablement cap grup no hauria donat suport a un increment de les ordenances.

Des de l’Entesa per Sabadell ens hauríem oposat a aquests increments de les ordenances en el context actual, perquè pensem que no és el moment de repercutir sobre els ciutadans i ciutadanes els efectes d’una crisi de la qual no són responsables. Defensem la corresponsabilització de la ciutadania amb els serveis que rep i una fiscalitat en funció del poder adquisitiu. Defensem que les OOFF augmentin en funció de l’IPC i si aquest any aquest índex resulta negatiu considerem que no variar els preus en relació el 2009 és una mesura suficient.

Malgrat l’equip de govern ha rectificat, no volem deixar de dir que considerem molt desafortunat l’augment de l’IVA, que repercutirà sobre el conjunt de consumidors, és a dir, no discriminarà entre persones amb feina i sense feina, amb molts recursos i amb pocs recursos. Vostès diran que qui consumeixi més pagarà més, i això és evident, però també és innegable que l’IVA afecta a tot tipus de consum, també a les necessitats més bàsiques, com alimentació, roba, sabates, medicaments, llum, aigua… Per tant, moltes famílies que actualment tenen dificultats per arribar a final de mes encara tindran més despeses i, per tant, més dificultats. No hem sentit enlloc que els sous mileuristes, els subsidis de l’atur i les pensions també augmentin d’acord amb l’increment que comportarà l’IVA.

Val a dir que la reforma de l’IVA implicarà més despeses a l’Ajuntament, entre altres coses pel gran nombre de concessions administratives que té aquest ajuntament, una política que no compartim, però de la que vostès són responsables.

D’altra banda, voldria deixar constància de què el nostre grup va presentar fa 10 dies tot un seguit de propostes que van en la línia d’ampliar les possibilitats de fraccionament per facilitar els pagaments i d’introduir més bonificacions en aspectes socials i ambientals.

 En primer lloc, proposàvem ampliar el concepte de fraccionament, de manera que tant l’IBI com la taxa de residus es poguessin abonar en 4 rebuts anuals.

 En segon lloc, proposàvem una revisió de les bonificacions dels serveis domiciliaris, amb la voluntat de garantir una bona assistència a les rendes més baixes, modificant l’escalat per a les taxes del servei d’àpats a domicili i d’assistència telefònica, per tal que es contempli la bonificació del 100% a les persones amb ingressos inferiors a l’indicador de renda de suficiència, com passa en altres serveis domiciliaris.

 En tercer lloc, recordàvem que caldrà adaptar les ordenances per introduir bonificacions per a les famílies monoparentals, un cop la Generalitat posi en marxa el títol de família monoparental.

 I, per últim, amb l’objectiu de fomentar les bones pràctiques mediambientals, proposàvem bonificacions del 30% de l’IBI per a les llars que disposin de sistemes de recuperació de la pluja, i del 10% de l’ICIO per als edificis de nova construcció que contemplin espais destinats a l’aparcament de bicicletes. I reclamàvem un cop més la reducció progressiva de la taxa de residus, en funció de les bones pràctiques -tal i com s’apliquen en altres municipis- i com a resultat d’un encara inexistent Pla de reducció de residus municipal, que és un compromís d’aquest ple a rel d’una proposta de l’Entesa i que un cop més hem de dir que és un compromís lamentablement incomplert.

Sobre aquestes propostes, que no han estat recollides en l’aprovació inicial de les OOFF esperàvem que fes ara algun comentari. I no ens digui que ha estat per falta de temps, Sr. Manau, quan avui mateix ens han fet arribar el dictamen definitiu. Es tracta únicament de manca de voluntat política.

Així doncs, avui ens abstindrem en l’aprovació inicial i seguirem defensant les nostres propostes amb la voluntat de què es puguin incorporar en el text final de les ordenances.