L’Entesa considera una manca d’ètica que l’Equip de govern aprovi encarregar una auditoria que hauria d’estar feta en la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana

L’Entesa per Sabadell lamenta que el Govern municipal hagi donat suport a una moció que plantejava encarregar ara un estudi sobre l’estat dels carrils bicicleta de la nostra ciutat, quan aquest estudi hauria de formar part de la documentació del Pla de Mobilitat Urbana a punt de ser aprovat inicialment. Aquesta posició del govern del PSC ve a confirmar que la diagnosi realitzada és incomplerta.

En el transcurs del debat sobre la moció del Grup Municipal de CiU per fer aquest estudi sobre les vies ciclistes, l’Entesa per Sabadell va manifestar la seva perplexitat davant del reconeixement per part del regidor responsable de la mobilitat de què aquest estudi podria ser convenient, tenint en compte que fa pocs mesos es va presentar la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana que hauria d’incloure de manera ineludible aquest tipus d’auditoria.

La regidora de l’Entesa Virginia Domínguez va demanar al regidor d’Espai Públic, Paco Bustos, que, enlloc d’encarregar un nou estudi i aprovar una nova despesa exigís a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) que inclogués aquest estudi en els treballs de diagnosi. Aquest organisme va rebre l’any 2006 un encàrrec per redactar el PMU i tots els estudis previs pel qual ha cobrat 150.000 euros.

L’Entesa demana coherència i rigor en la despesa pública i rebutja que s’hagin de destinar més diners públics a suplir mancances dels estudis que ja estan en marxa i la ineficiència dels responsables del Govern municipal.

D’altra banda, l’Entesa vol deixar palès que en cap moment no qüestiona la promoció de la bicicleta i de la seguretat dels ciclistes, sinó el malbaratament dels diners públics.