Proposició a favor de redactar un reglament de protocol municipal

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

 Els conceptes relacionats amb la imatge, la simbologia, el protocol i les normes de cortesia, etc. tenen avui en dia un pes important en les relacions oficials entre les institucions, en les dinàmiques internes de les pròpies institucions i entre els seus representants i la ciutadania, amb la finalitat de dignificar i donar solemnitat als actes públics i visualitzar adequadament el paper dels representants públics electes.

 L’Ajuntament de Sabadell organitza contínuament actes institucionals en els quals les normes de protocol i de cortesia tenen un paper destacat.

 D’altra banda disposa de símbols propis de la ciutat i del consistori, així com d’elements destinats a engalanar els edificis municipals en determinats actes i diades, però també rep demandes socials per tal que siguin mostrats públicament determinats símbols de solidaritat, etc..

 Tot i el nombre d’actes institucionals que organitza el propi Consistori actualment no està regulada la participació dels càrrecs electes en els actes oficials organitzats per l’Ajuntament de Sabadell com a representants del conjunt de la ciutadania i de la seva diversitat social i política.

 L’Ajuntament de Sabadell no disposa de cap normativa específica aprovada (excepte pel que fa a la concessió de distincions) que determini els criteris de protocol, tractament, disposició dels símbols, etc, ni la participació dels càrrecs electes en els actes oficials. I en conseqüència actua en funció de criteris interns del gabinet d’alcaldia.

Per tot això PROPOSEM:

La redacció d’un reglament de protocol de l’Ajuntament de Sabadell, tal i com disposen altres ajuntaments del nostre país, que pugui ser aprovat pel Ple municipal en un termini màxim de sis mesos, i que reguli les normes de protocol i les formalitats dels actes oficials municipals, els distintius i tractaments dels càrrecs electes i autoritats municipals, la disposició dels símbols en els edificis municipals i totes aquelles altres disposicions encaminades a donar la màxima dignitat als actes oficials i a ordenar la participació dels càrrecs electes en aquests actes en funció de la representativitat del Consistori sabadellenc.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler Clarena
Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 1 de setembre de 2009

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL