Proposició per millorar els recursos per a les persones autistes i les seves famílies

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’autisme és un trastorn generalitzat del desenvolupament que comporta el deteriorament de les relacions socials, problemes per processar la informació i un patró de conducta restringit i repetitiu. Malgrat l’autisme no té cura, els experts han determinat que el diagnòstic precoç és vital pel desenvolupament de les persones autistes amb dignitat i qualitat de vida.

Es tracta d’un trastorn molt complex que és encara molt desconegut per als professionals especialistes i per al conjunt de la societat, fet que requereix un esforç d’informació per part de l’Administració sobre l’autisme, els seus símptomes, conseqüències i necessitats.
Aquest desconeixement va portar l’Assemblea General de l’ONU a adoptar l’any 2007 una resolució per declarar el 2 d’abril com a Dia Internacional de Conscienciació sobre l’Autisme, amb l’objectiu d’alertar sobre aquest trastorn que s’estima que afecta 1 de cada 10.000 infants.

D’acord amb dades de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), al Vallès Occidental hi resideixen 49 persones adultes i 103 menors de 18 anys diagnosticades d’autisme, que requereixen una atenció continuada i molt especialitzada. Els recursos professionals per atendre aquest col·lectiu són molt escassos per atendre l’increment de casos que s’ha produït en els darrers anys.

L’ICASS contempla en la Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 l’ampliació dels serveis adreçats a persones autistes, d’acord amb la cartera de serveis derivada de la Llei 12/2007, de Serveis Socials, i de la Ley 39/2066, de Promoción de la Autonomía personal i Atención a las personas en situación de dependencia.

És voluntat d’aquest Consistori fomentar la qualitat de vida de la ciutadania i vetllar per les necessitats especials dels ciutadans i ciutadanes que pateixen qualsevol tipus de trastorn.

És per això que, PROPOSA:

1. Cedir a la Generalitat de Catalunya un espai del patrimoni municipal per tal d’ubicar un centre d’atenció a les persones autistes, que aculli places en la modalitat de residència i d’altres en modalitat de centre de dia.

2. Dissenyar un paquet de mesures d’abast municipal adreçades a les persones autistes i les seves famílies, que inclogui un programa de respir familiar, així com la formació de personal especialitzat per atendre les necessitats dels infants autistes en els menjadors escolars i en els casals d’estiu que pugui ser requerit per les escoles i els centres d’esplai de Sabadell.

3. Fer arribar aquests acords a l’Associació Els Xiprers, l’Associació Espiral i CAF La Casa Blava.

No obstant això, el Ple decidirà.

Isidre Soler Clarena
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Sabadell, 1 d’abril de 2009

IL•LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL