Sobre l’aprovació definitiva del Pla Director del Cementiri

Intervenció d'Isidre Soler al Ple municipal del 13 de gener de 2008

Ja varem manifestar en el ple d’octubre, quan es va aprovar inicialment, la nostra posició al respecte.

Compartim els criteris de la remodelació de l’àmbit de Cementiri i de la creació del servei d’incineració. Però no compartim en absolut el canvi de model de gestió del Cementiri municipal. No el compartim ni en la forma ni en el fons.

En la forma, perquè el van plantejar passant-hi de puntetes, gairebé camuflada amb la resta de propostes. Sense informar, sense debat previ, sense exposar els motius que els porten a plantejar aquest canvi de model de gestió.

Pel que fa al tema de fons no el compartim perquè és un pas més en el procés de privatització dels serveis públics essencials.

Durant l’exposició pública hem presentat una al·legació argumentant que el canvi de gestió no està justificat. Se la ventilen dient que com que no es formula cap qüestió de legalitat ni d’oportunitat contra la seva decisió… es desestima. I es queden tan tranquils.

Què vol dir que no hi ha arguments contra la seva decisió?

El Servei de cementiri és un servei públic essencial que els municipis han de prestar en base les competències que determina la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.

Els serveis públics tenen com a objectiu garantir els drets bàsics de les persones i satisfer les necessitats del conjunt de la societat en base a criteris d’interès social i de qualitat i no de rendibilitat econòmica.

La gestió del cementiri implica la gestió de les concessions, l’elaboració de normativa interna, la política i gestió fiscal, l’adjudicació d’obres particulars, la gestió sanitària mortuòria i l’atenció al públic.

En canvi la seva proposta per canviar l’actual gestió directa del cementiri per una concessió administrativa es basa única i exclusivament en motius econòmics.

Pretenen justificar el canvi de model de gestió valorant tan sols objectius de rendibilitat econòmica i d’inversió.

La documentació amb que la pretenen justificar-lo – l’Estudi de viabilitat econòmica i l’informe d’oportunitat – en cap moment no valora criteris ni objectius de qualitat ni d’interès social. No planteja la possibilitat de finançar les actuacions previstes en el Pla Director a partir de recursos municipals propis, o d’una empresa mixta, o en base a una proposta de pla d’inversió i de finançament plurianual.

L’únic que pretén la documentació relativa a la viabilitat econòmica és garantir la rendibilitat econòmica de la futura empresa concessionària, sense que en cap moment es consideri quina serà la qualitat del servei que s’oferirà.

Tampoc en cap moment no fan referència a l’existència de possibles limitacions o problemàtiques de l’actual model de gestió que recomanin un canvi de model.

En conseqüència, la seva proposta per canviar el sistema de gestió no té en compte una de les principals obligacions que l’administració: la de garantir els drets de les persones, l’interès social i la qualitat del servei.
Pel contrari, amb el canvi de model de gestió, es dóna un pas més en la política neoliberal d’externalitzar/privatitzar els serveis públics i sotmetre’ls a les lleis del mercat sota criteris de competitivitat i de beneficis empresarials.

El resultat d’aquests processos de privatització solen ser la pèrdua dels llocs de treball, la precarietat en els nous contractes, la pèrdua dels drets laborals, socials i econòmics i, el més greu, l’encariment per a la ciutadania dels costos d’un servei essencial que actualment es presta des del sector públic. Es poden comprometre en aquesta sala a mantenir els preus que paguen els ciutadans?

Des de l’Entesa defensem que es garanteixin la rendibilitat social, i no solament econòmica, del servei públic del cementiri municipal; que es garanteixin els llocs de treball amb unes condicions laborals, socials i econòmiques dignes; que es garanteixi la qualitat de la gestió pública.

I perquè vostès ens obliguen al portar junts en un mateix dictamen el tema urbanístic, el servei d’incineració i el canvi de gestió no donarem suport al Pla Director.