L’alcalde reconeix l’incompliment de la llei pel que fa a l’eliminació de les Barreres arquitectòniques

Des de fa mesos, l’Entesa per Sabadell ha demanat insistentment l’elaboració d’un Pla d’Eliminació de Barreres Arquitectòniques que permeti conèixer detalladament on es troben i quines són les barreres arquitectòniques urbanes que encara resten a Sabadell i que faciliti la planificació de la seva eliminació. Aquest és un problema que afecta la seguretat, els drets i la qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes.

La llei 20/1991 i el decret 135/1995 estableixen que l’eliminació de totes les barreres arquitectòniques dels edificis i de l’espai públic és una obligació dels municipis. Aquesta legislació determina que els ens locals han d’elaborar plans especials d’actuació per tal que les barreres arquitectòniques estiguin totalment eliminades en un termini màxim de quinze anys (termini que acabava a finals de 2006).

Per això l’Entesa per Sabadell va presentar una moció al Ple municipal de juny de 2008 proposant l’elaboració d’un Pla d’Eliminació de Barreres Arquitectòniques, l’actualització de l’Ordenança Municipal sobre la Via Pública, i l’elaboració d’una Ordenança específica sobre bastides.

El Govern municipal va impedir que la moció prosperés i el regidor d’Espai Públic, Sr. Paco Bustos, va negar reiteradament que aquest pla fos necessari.

Des de l’Entesa hem seguit reclamant a l’alcalde que s’acompleixi la legislació vigent i s’elabori un Pla específic d’actuació que es tramiti tal i com determina la legislació, és a dir, amb aprovació inicial per part del ple municipal, informació pública i aprovació definitiva al ple.

En aquest sentit, el portaveu del Grup Municipal de l’Entesa, Isidre Soler, va formular una pregunta a l’alcalde en el torn de precs i preguntes del ple municipal del mes de novembre emplaçant-lo a concretar quan pensava complir la llei el govern municipal pel que fa a l’elaboració d’aquest Pla d’Eliminació de Barreres Arquitectòniques.

La resposta de l’alcalde, en el ple del mes de desembre, va posar de manifest que durant els anys l’Ajuntament de Sabadell ha incomplert la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Un incompliment atribuïble exclusivament a la negligència de l’equip de govern municipal i molt directament al regidor d’Espai Públic, Sr. Paco Bustos, que davant les nostres demandes s’ha limitat a negar la necessitat d’elaborar aquest pla d’actuació.

L’Entesa per Sabadell celebra que l’alcalde hagi reconegut finalment la situació d’incompliment de la legislació al nostre municipi i que s’hagi compromès a redactar el Pla i a dur a terme el procés de tramitació que requereix d’acord amb la llei.