L’Entesa presenta al·legacions al Pla Local de l’Habitatge i reclama més habitatge públic de lloguer

Després de la seva aprovació inicial en el ple del mes de juny, l’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions al Pla Local d’Habitatge de Sabadell durant el període d’exposició pública, amb la voluntat de millorar alguns aspectes del seu contingut. Aquestes al·legacions seran defensades pel portaveu, Isidre Soler, en el Ple extraordinari del proper dia 26 de setembre.

En les al·legacions es reclama més concreció en els compromisos del Pla en relació al règim de propietat i de lloguer dels habitatges públics a construir, així com en el nombre d’habitatge que es preveu substituir en les AREs a Torre-romeu i Can Puiggener.

Els aspectes més destacats de les al·legacions són:

 Habitatge de lloguer. Es proposa que pràcticament tot l’habitatge públic que es construeixi sigui en règim de lloguer i que en cap cas baixi del 80% del total. Aquesta mesura és la més efectiva per facilitar l’accés a un habitatge.

 Lloguer social. Fixar un percentatge en les promocions d’habitatge públic destinat al lloguer social per a aquelles persones amb rendes més baixes, sense que l’import del lloguer superi el 30% dels ingressos dels beneficiaris.

 Fons d’habitatges d’emergència social. Creació d’un fons d’habitatges de lloguer per atendre situacions d’emergència social, constituït per un 5% dels nous habitatges públics.

 Distribució de l’habitatge públic. Construir habitatges públics a tota la ciutat i no tan sols als barris de la perifèria.

 Cens habitatges en desús i sobreocupats. Es proposa la creació d’un cens d’habitatges en desús sobreocupats i d’infrahabitatges.

 Masoveria urbana. Dins del programa de cessió i mediació establir una línia de masoveria urbana, segons el qual el propietari cedeix temporalment l’habitatge a canvi de condicionar-lo i mantenir-lo.

 Suport al lloguer tou. Suport a les cooperatives i associacions sense ànim de lucre destinades a la construcció d’habitatges. Especialment aquelles en què la propietat recau en mans de l’entitat i els seus membres participen i gaudeixen del dret d’ús de l’habitatge a través d’un lloguer tou.

 AREs. Àrees Residencials Estratègiques. Concretar el percentatge del nombre total d’habitatges previstos destinat a la substitució d’infrahabitatge, de cara a concretar de manera transparent el compromís de l’equip de governde destinar aquest instrument urbanístic a regenerar zones en condicions d’ infrahabitatges.