L’Entesa per Sabadell adreça una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya davant la sistemàtica obstrucció del dret a la informació per part govern municipal

L’Entesa per Sabadell ha hagut de recórrer novament al Síndic de Greuges de Catalunya per exposar-li una queixa per la sistemàtica actitud del govern municipal, que obstaculitza i nega el dret a la informació dels càrrecs electes.

Lluny d’establir un clima de transparència en les seves actuacions i de col·laboració envers la tasca dels grups municipals, el govern municipal manté una manera de procedir destinada a impedir determinades informacions i a no facilitar informes.

Aquesta actitud va adreçada a obstaculitzar una de les tasques dels grups de l’oposició com és el seguiment de la política municipal i el control i la fiscalització de l’acció del govern municipal.

La queixa plantejada al Síndic es fonamenta en tres aspectes:

 La derivació de les respostes a les Comissions informatives, dilatant el termini legal per respondre i evitant d’aquesta manera les respostes escrites.

 La negativa a què el Secretari General de la Corporació emeti informes sobre temes tractats.

 Les interpretacions restrictives i interessades de determinats punts del ROM que afecten al dret a la informació.

Aquesta actitud del govern municipal no és nova i ja va provocar una queixa en termes semblants de l’Entesa al Síndic de Greuges de Catalunya el 26 d’octubre de 2004. En aquella ocasió el Síndic va reconèixer greuge i en la seva resolució va recordar a l’Alcalde que el dret a la participació en els afers públics és un dret constitucional i que en conseqüència aquest dret no es pot exercir de manera adequada i eficaç sense un adequat accés a la informació.
També li recordà que “l’exercici dels drets de participació de tots els càrrecs electius, aconseguint d’aquesta manera un millor funcionament de la democràcia”.

Finalment el Síndic va suggerir a l’Alcalde: mantingueu els criteris d’interpretació generosa de la normativa, de tal manera que es faciliti l’exercici dels drets de participació en els afers públics i d’accés a la informació de tots els càrrecs electius, aconseguint d’aquesta manera un millor funcionament de la democràcia municipal i al mateix temps es preservi la confiança dels electors en els seus representants i el bon clima de col·laboració en la gestió dels interessos generals.

L’Alcalde i el Govern municipal no han rectificat gens ni mica i continuen amb el tracte restrictiu que fan del dret a la informació.

Voler limitar aquest dret a un grup municipal, que representa ciutadans i ciutadanes, és voler limitar la transparència, la participació, el control de la gestió municipal. És, en definitiva, voler limitar la democràcia.

Una actitud envers l’oposició que no deixa de ser un element més del tarannà, de l’estil de governar la ciutat i que, en el fons, també mostra la inseguretat de la seva gestió.
Confiem que el Síndic estudiï el nostre escrit de queixa, la finalitat del qual no és altra que aconseguir que el govern municipal rectifiqui la seva manera opaca de procedir en benefici de tota la ciutat.