Proposició per promoure que Sabadell sigui una ciutat lliure de bosses de plàstic

Aprovada per unanimitat

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per SABADELL al Ple municipal de 28 d’abril de 2008 per promoure que Sabadell sigui una ciutat lliure de bosses de plàstic

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

 L’ús massificat de bosses de plàstic d’un sol ús s’ha convertit en un greu problema mediambiental. Totes les seves varietats de tipus de plàstic són derivats del petroli, no són biodegradables i contenen materials tòxics.

 La vida mitjana de les bosses de plàstic és de 15 minuts i pel contrari tarda segles a descomposar-se. Malmeten la fauna marina, afecten els cursos d’aigua i generen problemes en els sistemes de depuració d’aigües residuals. La seva incineració és altament contaminant per l’emissió de dioxines a l’atmosfera.

 A l’estat espanyol cada any es distribueixen 97.400 tones de bosses de plàstic que equivalen a 10.500 milions d’unitats, 238 bosses de plàstic per persona, segons dades del propi sector. Basant-se en aquestes dades a la nostra ciutat es distribueixen anualment més de 47 milions de bosses de plàstic.

 Cal tenir present que per cada bossa de plàstic fabricada s’emeten 4 grams de CO2, amb efectes molt negatius que contribueixen al canvi climàtic. La seva fabricació comporta un gran consum de recursos i d’energia.

 D’altra banda, les bosses de plàstic suposen aproximadament el 9% de tots els residus sòlids que es generen. i la seva recuperació i reciclatge és tan sols del 10 %.

 Existeixen alternatives a les bosses de plàstic, que poden complir les mateixes funcions sense impacte mediambiental, com ara els cistells de vímet, els carretons de la compra, els cistells de plàstic dur, les bosses de roba, les bosses de paper o les bosses biodegradables.

 És responsabilitat de l’administració impulsar mesures pedagògiques a favor de les alternatives a les bosses de plàstic i d’aplicar mesures restrictives del seu ús.

 És d’interès del nostre grup municipal i d’aquest Consistori vetllar per a la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, per tal de garantir i preservar la salut de les persones i la seva qualitat de vida.

Per tot això PROPOSA:

1. FIXAR COM A OBJECTIU que Sabadell sigui una ciutat lliure de bosses de plàstic l’any 2010.

2. IMPULSAR, en el context del Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi climàtic, les següents accions:

 Actuacions d’informació i divulgació en els establiments comercials amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i de les diferents associacions de comerciants de la ciutat.

 Pla de comunicació adreçat al conjunt de la població de sensibilització ciutadana per difondre la problemàtica de les bosses de plàstic i la difusió de les alternatives existents.

 Procés de participació ciutadana que permeti recollir propostes, suggeriments i alternatives a les bosses de plàstic entre els consumidors i els comerciants.

 Campanya als mercats municipals i als ambulants per promoure l’ús del cistell, el carretó i les bosses de roba.

3. CREAR, en el marc del Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi climàtic, un grup de treball que estudiï la implantació d’una normativa municipal que estableixi mesures de reducció de la utilització de bosses de plàstic d’un sol ús, tot establint incentius per als establiments que apliquin bones pràctiques.

4. INSTAR a la Generalitat de Catalunya que estableixi les mesures jurídiques necessàries encaminades a reduir el consum de bosses de plàstic en el comerç i a fomentar l’ús de les alternatives a les bosses, així com l’assoliment d’acords amb les grans cadenes de distribució alimentària i comercial amb la finalitat d’implantar mesures de reducció de bosses de plàstic, així com de qualsevol embalatge que generi residus no biodegradables o de difícil reciclatge .

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler i Clarena

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

23 d’abril de 2008

Alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell