L’Entesa presenta al·legacions al Reglament d’ús dels horts municipals

El passat 17 de desembre, el Ple Municipal del nostre Ajuntament va aprovar inicialment el Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’us privatiu del domini públic.

Un cop obert el període d’exposició pública, l’Entesa ha estudiat la documentació i ha plantejat tot un seguit d’al·legacions que bàsicament tenen tres objectius:

 Que es contempli el dret dels adjudicataris actuals amb conveni o llicència vigent.

 Que es potenciï l’agricultura ecològica, fonamentada en les tècniques de fertilització orgànica i de closos vegetals.

 Que s’apliquin polítiques d’estalvi d’aigua i sistemes de reg sostenibles, com ara el goteig, i que es preservin els sistemes de reg tradicional de l’horta històrica com la sèquia i les mines.

El Grup Municipal d’Entesa per Sabadell confia que les consideracions i al·legacions presentades siguin incorporades al Reglament definitiu.